Kategoriarkiv: Nyheder

Tilsanding uden for Havnehullet

Som sædvanlig er der sket en del tilsanding uden for havnehullet i løbet af vinteren og foråret. Ikke mindst den seneste måned.

Da vores faste rederi har solgt prammen og de øvrige har travlt med at bygge moler efter vinterens storme, har vi ikke fået gravet ud endnu. Men, det skulle ske om mindre end to uger.

Enkelte både har ”kysset” ved lavvande (20 – 30 cm. under daglig vande).

Tilsandingen sker nærmest i forlængelse af søndre mole. Så, hold jer i den vestlige side af indsejlingen med en kurs på ca. 5 grader (udsejling) og 185 (indsejling), fra/til I har midtermolen/flagstangen tværs. Dér skulle være vand nok.

Havnen kan ikke tage ansvaret for evt. grundstødning. Så, I må selv holde godt øje med loggen og træffe forholdsregler, hvis I er i tvivl.

Søsætning Forår 2024

Planlagte datoer for søsætning af både i foråret 2024 :

 • Søndag den 7. april,
 • Fredag den 12. april,
 • Søndag den 14. april,
 • Fredag den 26. april fra kl. 08:00
  (Store både søsættes med kran fra Johannesen)
 • Søndag den 28. april,
 • Fredag den 3. maj og
 • Lørdag den 4. maj.

Alle dage imellem kl. 09:00 og 12:00.

Hvis datoer og/eller tidspunkter er helt skæve for dig, må du sige til, så finder vi nok ud af det.

Afhængig af udendørstemperaturer bliver der omkring den 1. april åbnet for vand og EL på molerne, så det skulle være til at komme i gang med bådklargøring😊

Husk, at checke udhalerkæde/-klods, fortøjninger mv.

Havnemøde 2024

Indkaldelse til Havnemøde 2024.

Mødet finder sted torsdag den 7. marts 2024, kl. 19.30 i Taarbæk Sejlklubs klubhus.

Dagsorden

 1. Formandens beretning, herunder gennemgang af tilstandsrapport.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2023 og budget 2024.
 3. Valg af ét medlem af havnebestyrelsen for perioden 2024 – 2025 jfr. vedtægt §2 a) Niels Bolt er på valg og villig til genvalg.
 4. Orientering om udviklingen i projekt Kystsikring.
 5. Eventuelt.

Kun pladslejere har stemmeret og der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog har Taarbæk Sejlklub én stemme for hver af klubbens syv både.

Omkring 1. marts 2024 vil der blive udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2024.

På havnens hjemmeside www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om à Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen

DSRS i samarbejde med Taarbæk Sejlklub præsenterer…

Torsdag den 23 marts kl. 19.00 er der foredrag i Taarbæk Sejlklub med Dansk Søredningsselskab (DSRS), som fortæller om DSRS – krydret med lidt gode (sø)røverhistorier.

Dansk Søredningsselskab er et almennyttigt selskab hvis formål er at assistere fritidsbrugere af vandet, som er bragt i en situation, som de ikke selv kan løse, samt at stille frivillige og materielle ressourcer til rådighed for det offentlige beredskab i nødsituationer til søs. Alle er velkomne til foredraget.

Læs mere om deres gode arbejde her: DSRS

Søsætning Forår 2023

Planlagte datoer for søsætning af både i foråret 2023 :

 • Fredag den 31. marts,
 • Fredag den 14. april,
 • Søndag den 16. april,
 • Lørdag den 22. april,
 • Torsdag den 27. april,
 • Søndag den 30. april,
 • Torsdag den 4. maj og
 • Lørdag den 6. maj.

Alle dage imellem kl. 09:00 og 12:00.

Hvis datoer og/eller tidspunkter er helt skæve for dig, må du sige til, så finder vi nok ud af det.

Afhængig af udendørstemperaturer bliver der omkring den 1. april åbnet for vand og EL på molerne, så det skulle være til at komme i gang med bådklargøring😊

Husk, at checke udhalerkæde/-klods, fortøjninger mv. inden båden kommer i vandet.

Hjertestarterkursus

Erfaringen viser, at hjertestartere reder liv. De er imidlertid afhængige af, at der er folk til at betjene dem, hvilket faktisk ikke kræver det store. Derfor har vores drivkraft på området, Thomas Thue, som sædvanlig arrangeret det årlige hjertestarterkursus.

Kurset afholdes den 2. februar 2023 kl. 17:00 til 19:00 i Taarbæk Sejlklubs lokaler.

MoleNyt – November 2022

Reparation af moler

I sidste MoleNyt skrev vi om resultatet af en dykkerundersøgelse af molernes tilstand.

Vi har i mellemtiden fået repareret sætningsskaderne på den yderste dækmole og udskiftet nogle brædder på molehovedets gangareal. Så nu er der igen fri adgang helt ud til havnefyret.

Hulrummet under betonklodsen på den inderste del af midtermolen er også blevet fyldt op. En større øvelse, som krævede at dykkere først opsatte en forskalling i vandet under molen. Herefter boring af et hul til at hælde den flydende beton ned gennem klodsen, som er over 1 meter tyk. Det blev en dyr fornøjelse, men også betryggende at få ordnet.

Vores planer om udskiftning af inderhavnens vestkaj og søndre moles nordkaj har tæt sammenhæng med hvilken løsning vi vælger som led i kystsikringsprojektet som I kan se i det følgende afsnit.

Kystsikringsprojektet

På borgermødet om kystsikring af Taarbæk den 4. september blev der fremlagt forskellige ideer til sikring af havneområdet som et led i det samlede projekt. Havnebestyrelsen havde ikke forud for mødet haft lejlighed til at kommentere løsningsforslagene, som vi havde væsentlige forbehold overfor.

Vi har derfor afholdt møder med projektledelsen for at drøfte de tekniske, praktiske og æstetiske udfordringer som melder sig.

En mulighed er at følge forslag G på borgermødet med en mur hen over havnen med tilhørende adgangsporte. Her handler det mest om at finde den rigtige placering af muren under hensyntagen både til havnens funktioner under normale forhold, og adgangen til havneområdet i situationer hvor adgangsportene er lukket på grund af stormflod.

I denne løsning accepterer vi at molerne og havnebassinet bliver udsat for elementernes rasen, så det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at forhøje de ydre stenvolde hele vejen rundt.

En helt anden mulighed kunne være at bygge nye moler, som er vandtætte og højere, rundt om hele havnen med et indløb, der kan lukkes med porte. Men det rejser spørgsmål om ændring af molernes forløb/konstruktion og dermed risiko for at vi vil miste en stor del af de kultur- og miljøværdier som kendetegner havnen i dag. I realiteten vil der være tale om en ny havn – og om udgifter, som vi har svært ved at overskue.

Alt i alt bringer kystsikringsprojektet nogle beslutninger i spil, som uanset hvor det lander, vil få stor betydning for havnens fremtid.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Hver morgen skal havnefogeden ud med kost og skovl for at rydde op. Det kan da ikke være rigtigt!

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Bestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.