Alle indlæg af Taarbæk Havn

DSRS i samarbejde med Taarbæk Sejlklub præsenterer…

Torsdag den 23 marts kl. 19.00 er der foredrag i Taarbæk Sejlklub med Dansk Søredningsselskab (DSRS), som fortæller om DSRS – krydret med lidt gode (sø)røverhistorier.

Dansk Søredningsselskab er et almennyttigt selskab hvis formål er at assistere fritidsbrugere af vandet, som er bragt i en situation, som de ikke selv kan løse, samt at stille frivillige og materielle ressourcer til rådighed for det offentlige beredskab i nødsituationer til søs. Alle er velkomne til foredraget.

Læs mere om deres gode arbejde her: DSRS

MoleNyt – Marts 2023

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vi sigter på at alle både er i vandet søndag den 7. maj. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end at man kan aftale andet med havnefogeden.

Højtvands-/Kystsikring

I sidste nummer af MoleNyt kommenterede vi de 3 løsningsforslag vedrørende havnen, som projektet havde præsenteret på borgermødet den 4. september 2022.

Vi har i vores efterfølgende overvejelser delt problemstillingen på havnen op i en højvandedel og en stormflods- eller bølgedel, selvom de to ting ofte optræder sammen.

Vores foreløbige konklusion på højvandedelen er, at havneområdet hverken kan eller skal beskyttes mod højvande, bortset fra de nuværende skærme rundt om servicerum og kælder. Havnen adskiller sig derfor fundamentalt fra de øvrige kystnære ejendomme i Taarbæk, hvor formålet med projektet er at holde højvandet ude.

Det indebærer, at der ikke skal bygges nye mure el.lign. på havnen, og at de ejendomme, der grænser op til havnen må beskyttes mod højvande ved egen eller fælles foranstaltning. Der skal også etableres mobile port- løsninger på adgangsvejene.

Når det gælder stormflodsdelen, har havnen derimod en meget offensiv rolle i kystsikringsprojektet, idet den – udover at beskytte havnebassinet mod bølgerne – også skaber læ til de bagvedliggende ejendomme. Hertil kommer, at havnen – i kraft af strømpåvirkningen – får sandvandringen fra Bellevuebugten til at stuve sammen i revler, som dæmper bølgerne ud for hele den sydlige del af byen.  

Havnen er med andre ord ikke en del af problemet, men en del af løsningen. Derfor overvejer vi for tiden hvordan moleværkerne i denne egenskab kan forstærkes eller evt. udbygges og dermed fastholde bidraget til kystsikringen af en stor del af byen.

Vintergæst ”Thomi”

I har måske bemærket, at vi har haft en stor tysk gæstebåd (Hallberg-Rassy 45) liggende vinteren over. Thomas (”Thomi”), som ejeren hedder, skal på langtur med sin kæreste og har anvendt perioden til at vænne sig til livet ombord. De har begge opgivet deres faste bolig og er nu klar til langfart. I den kommende sæson vil de forberede sig yderligere med sejlads i Østersøen, og fortsætte ud i verden næste år. Planlagt afsejling er i løbet af marts.

Tak for besøget.

Fiskebørnehaverne

Fiskebørnehaverne har nu været opsat en rum tid, tilsyneladende med en positiv effekt. Havnefogeden er ikke marinbiolog og har ikke foretaget videnskabelige undersøgelser. Men det ser ud til, at der er meget mere fiskeyngel i havnen end tidligere år – det er jo glædeligt😊 Havnefogeden ved heller ikke lige, hvilken type yngel det drejer sig om. Så spørg ikke – men tag en tur på havnen for selvsyn.

Krobyggeriet

Aftalen med Taarbæk kro om brug af havnearealet til opstilling af containere mv. udløber den 15. april. Vi kan efterhånden dårligt huske hvordan havnen ser ud uden containerne, men heldigvis har de tjent et godt formål på længere sigt. Nu glæder vi os til at få ”krokajen” ryddet og klar til sommersæsonen. Der vil dog stadig være byggehegn i skellet til byggepladsen.

Stativer og bukke

Når I klapper jeres bådstativer sammen, skal I sørge for at pakke dem så tæt sammen som muligt, gerne ved at tage den øverste del af støtterne ud. Efterfølgende skal stativet surres forsvarligt sammen. Det letter arbejdet med flytningen og sparer opbevaringsplads. Og så er risikoen for skader på selve stativet mindre.

Sørg for at der er navn på stativer/bukke. Lån evt. en malepen hos havnefogeden.

Udhalerbøjer og -kæder

Flere kæder er tæret over denne vinter, så husk at kontrollere bøje, kæde og bøjlen/øjet på klodsen regelmæssigt. Helst hvert tredje år. Tæring går meget hurtigere end man tror.

I kan altid låne havnens jolle, som har spil, og ny kæde mv. kan købes hos havnefogeden.

Søsætning Forår 2023

Planlagte datoer for søsætning af både i foråret 2023 :

 • Fredag den 31. marts,
 • Fredag den 14. april,
 • Søndag den 16. april,
 • Lørdag den 22. april,
 • Torsdag den 27. april,
 • Søndag den 30. april,
 • Torsdag den 4. maj og
 • Lørdag den 6. maj.

Alle dage imellem kl. 09:00 og 12:00.

Hvis datoer og/eller tidspunkter er helt skæve for dig, må du sige til, så finder vi nok ud af det.

Afhængig af udendørstemperaturer bliver der omkring den 1. april åbnet for vand og EL på molerne, så det skulle være til at komme i gang med bådklargøring😊

Husk, at checke udhalerkæde/-klods, fortøjninger mv. inden båden kommer i vandet.

Havnemøde 2023

Mødet afholdes i Taarbæk Sejlklub torsdag den 16. marts 2023 kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Formandens beretning.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2022 og budget 2023.
 3. Valg af ét medlem til havnebestyrelsen for perioden 2023-2024.
  jfr. vedtægt §2 a). Jørgen Brygger er på valg og er villig til genvalg.
 4. Casper Strunge orienterer om udviklingen i projekt Kystsikring, som er igangsat af LTK, herunder processen og hvad det kan få af konsekvenser for havnen.
 5. Eventuelt.

Der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog kan Taarbæk Sejlklub afgive stemme for hver af klubbens syv både.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2023. Seneste betalingsdato er den 1. marts. 2023. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2022, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

På hjemmesiden www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om –> Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Hjertestarterkursus

Erfaringen viser, at hjertestartere reder liv. De er imidlertid afhængige af, at der er folk til at betjene dem, hvilket faktisk ikke kræver det store. Derfor har vores drivkraft på området, Thomas Thue, som sædvanlig arrangeret det årlige hjertestarterkursus.

Kurset afholdes den 2. februar 2023 kl. 17:00 til 19:00 i Taarbæk Sejlklubs lokaler.

MoleNyt – December 2022

Reparation af moler

I sidste MoleNyt skrev vi om resultatet af en dykker-undersøgelse af molernes tilstand.

Vi har i mellemtiden fået repareret sætningsskaderne på den yderste dækmole og udskiftet nogle brædder på molehovedets gangareal. Så nu er der igen fri adgang helt ud til havnefyret.

Hulrummet under betonklodsen på den inderste del af midtermolen er også blevet fyldt op. En større øvelse, som krævede at dykkere først opsatte en forskalling i vandet under molen. Herefter boring af et hul til at hælde den flydende beton ned gennem klodsen, som er over 1 meter tyk. Det blev en dyr fornøjelse, men også betryggende at få ordnet.

Vores planer om udskiftning af inderhavnens vestkaj og søndre moles nordkaj har tæt sammenhæng med hvilken løsning vi vælger som led i kystsikringsprojektet som I kan se i det følgende afsnit.

Kystsikringsprojektet

På borgermødet om kystsikring af Taarbæk den 4. september blev der fremlagt forskellige ideer til sikring af havneområdet som et led i det samlede projekt. Havnebestyrelsen havde ikke forud for mødet haft lejlighed til at kommentere løsningsforslagene, som vi havde væsentlige forbehold overfor.

Vi har derfor afholdt møder med projektledelsen for at drøfte de tekniske, praktiske og æstetiske udfordringer som melder sig.

En mulighed er at følge forslag G på borgermødet med en mur hen over havnen med tilhørende adgangsporte. Her handler det mest om at finde den rigtige placering af muren under hensyntagen både til havnens funktioner under normale forhold, og adgangen til havneområdet i situationer hvor adgangsportene er lukket på grund af stormflod.

I denne løsning accepterer vi at molerne og havnebassinet bliver udsat for elementernes rasen, så det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at forhøje de ydre stenvolde hele vejen rundt.

En helt anden mulighed kunne være at bygge nye moler, som er vandtætte og højere, rundt om hele havnen med et indløb, der kan lukkes med porte. Men det rejser spørgsmål om ændring af molernes forløb/konstruktion og dermed risiko for at vi vil miste en stor del af de kultur- og miljøværdier som kendetegner havnen i dag. I realiteten vil der være tale om en ny havn – og om udgifter, som vi har svært ved at overskue.

Alt i alt bringer kystsikringsprojektet nogle beslutninger i spil, som uanset hvor det lander, vil få stor betydning for havnens fremtid.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Hver morgen skal havnefogeden ud med kost og skovl for at rydde op. Det kan da ikke være rigtigt!

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet kræver brug af måler, der kan bestilles på havnekontoret.

Bestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.