Kategoriarkiv: Molenyt

MoleNyt – Marts 2023

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vi sigter på at alle både er i vandet søndag den 7. maj. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end at man kan aftale andet med havnefogeden.

Højtvands-/Kystsikring

I sidste nummer af MoleNyt kommenterede vi de 3 løsningsforslag vedrørende havnen, som projektet havde præsenteret på borgermødet den 4. september 2022.

Vi har i vores efterfølgende overvejelser delt problemstillingen på havnen op i en højvandedel og en stormflods- eller bølgedel, selvom de to ting ofte optræder sammen.

Vores foreløbige konklusion på højvandedelen er, at havneområdet hverken kan eller skal beskyttes mod højvande, bortset fra de nuværende skærme rundt om servicerum og kælder. Havnen adskiller sig derfor fundamentalt fra de øvrige kystnære ejendomme i Taarbæk, hvor formålet med projektet er at holde højvandet ude.

Det indebærer, at der ikke skal bygges nye mure el.lign. på havnen, og at de ejendomme, der grænser op til havnen må beskyttes mod højvande ved egen eller fælles foranstaltning. Der skal også etableres mobile port- løsninger på adgangsvejene.

Når det gælder stormflodsdelen, har havnen derimod en meget offensiv rolle i kystsikringsprojektet, idet den – udover at beskytte havnebassinet mod bølgerne – også skaber læ til de bagvedliggende ejendomme. Hertil kommer, at havnen – i kraft af strømpåvirkningen – får sandvandringen fra Bellevuebugten til at stuve sammen i revler, som dæmper bølgerne ud for hele den sydlige del af byen.  

Havnen er med andre ord ikke en del af problemet, men en del af løsningen. Derfor overvejer vi for tiden hvordan moleværkerne i denne egenskab kan forstærkes eller evt. udbygges og dermed fastholde bidraget til kystsikringen af en stor del af byen.

Vintergæst ”Thomi”

I har måske bemærket, at vi har haft en stor tysk gæstebåd (Hallberg-Rassy 45) liggende vinteren over. Thomas (”Thomi”), som ejeren hedder, skal på langtur med sin kæreste og har anvendt perioden til at vænne sig til livet ombord. De har begge opgivet deres faste bolig og er nu klar til langfart. I den kommende sæson vil de forberede sig yderligere med sejlads i Østersøen, og fortsætte ud i verden næste år. Planlagt afsejling er i løbet af marts.

Tak for besøget.

Fiskebørnehaverne

Fiskebørnehaverne har nu været opsat en rum tid, tilsyneladende med en positiv effekt. Havnefogeden er ikke marinbiolog og har ikke foretaget videnskabelige undersøgelser. Men det ser ud til, at der er meget mere fiskeyngel i havnen end tidligere år – det er jo glædeligt😊 Havnefogeden ved heller ikke lige, hvilken type yngel det drejer sig om. Så spørg ikke – men tag en tur på havnen for selvsyn.

Krobyggeriet

Aftalen med Taarbæk kro om brug af havnearealet til opstilling af containere mv. udløber den 15. april. Vi kan efterhånden dårligt huske hvordan havnen ser ud uden containerne, men heldigvis har de tjent et godt formål på længere sigt. Nu glæder vi os til at få ”krokajen” ryddet og klar til sommersæsonen. Der vil dog stadig være byggehegn i skellet til byggepladsen.

Stativer og bukke

Når I klapper jeres bådstativer sammen, skal I sørge for at pakke dem så tæt sammen som muligt, gerne ved at tage den øverste del af støtterne ud. Efterfølgende skal stativet surres forsvarligt sammen. Det letter arbejdet med flytningen og sparer opbevaringsplads. Og så er risikoen for skader på selve stativet mindre.

Sørg for at der er navn på stativer/bukke. Lån evt. en malepen hos havnefogeden.

Udhalerbøjer og -kæder

Flere kæder er tæret over denne vinter, så husk at kontrollere bøje, kæde og bøjlen/øjet på klodsen regelmæssigt. Helst hvert tredje år. Tæring går meget hurtigere end man tror.

I kan altid låne havnens jolle, som har spil, og ny kæde mv. kan købes hos havnefogeden.

MoleNyt – December 2022

Reparation af moler

I sidste MoleNyt skrev vi om resultatet af en dykker-undersøgelse af molernes tilstand.

Vi har i mellemtiden fået repareret sætningsskaderne på den yderste dækmole og udskiftet nogle brædder på molehovedets gangareal. Så nu er der igen fri adgang helt ud til havnefyret.

Hulrummet under betonklodsen på den inderste del af midtermolen er også blevet fyldt op. En større øvelse, som krævede at dykkere først opsatte en forskalling i vandet under molen. Herefter boring af et hul til at hælde den flydende beton ned gennem klodsen, som er over 1 meter tyk. Det blev en dyr fornøjelse, men også betryggende at få ordnet.

Vores planer om udskiftning af inderhavnens vestkaj og søndre moles nordkaj har tæt sammenhæng med hvilken løsning vi vælger som led i kystsikringsprojektet som I kan se i det følgende afsnit.

Kystsikringsprojektet

På borgermødet om kystsikring af Taarbæk den 4. september blev der fremlagt forskellige ideer til sikring af havneområdet som et led i det samlede projekt. Havnebestyrelsen havde ikke forud for mødet haft lejlighed til at kommentere løsningsforslagene, som vi havde væsentlige forbehold overfor.

Vi har derfor afholdt møder med projektledelsen for at drøfte de tekniske, praktiske og æstetiske udfordringer som melder sig.

En mulighed er at følge forslag G på borgermødet med en mur hen over havnen med tilhørende adgangsporte. Her handler det mest om at finde den rigtige placering af muren under hensyntagen både til havnens funktioner under normale forhold, og adgangen til havneområdet i situationer hvor adgangsportene er lukket på grund af stormflod.

I denne løsning accepterer vi at molerne og havnebassinet bliver udsat for elementernes rasen, så det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at forhøje de ydre stenvolde hele vejen rundt.

En helt anden mulighed kunne være at bygge nye moler, som er vandtætte og højere, rundt om hele havnen med et indløb, der kan lukkes med porte. Men det rejser spørgsmål om ændring af molernes forløb/konstruktion og dermed risiko for at vi vil miste en stor del af de kultur- og miljøværdier som kendetegner havnen i dag. I realiteten vil der være tale om en ny havn – og om udgifter, som vi har svært ved at overskue.

Alt i alt bringer kystsikringsprojektet nogle beslutninger i spil, som uanset hvor det lander, vil få stor betydning for havnens fremtid.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Hver morgen skal havnefogeden ud med kost og skovl for at rydde op. Det kan da ikke være rigtigt!

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet kræver brug af måler, der kan bestilles på havnekontoret.

Bestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

MoleNyt – August 2022

Gæstebåde

Vi har i skrivende stund haft nogenlunde samme antal gæstebåde som sidste år. Ca. 590 overnatninger er det blevet til på nuværende tidspunkt. Gæsteovernatningerne fordeler sig på 300 danske, 280 svenske, 7 tyske og 4 hollandske både.

Desuden har vi haft ca. 10 både, som har ligget i lidt længere perioder uden besætning ombord.

Arrangementer

Coronaen har jo næsten helt sluppet sit tag, så der er blevet afholdt både Jazz på Havnen, Skt. Hans og Loppemarked. Desværre blev Skt. Hans fyrværkeriet forbudt af Beredskabsstyrelsen. Der er gang i processen for at få tilladelsen på plads til næste år.

Lyngby Svømmeklub er blevet fast gæst på havnen. Udover åbning af havsvømningssæsonen den 1. maj., afholdt klubben i første uge af juli, ”Swim Camp” for de yngre medlemmer. Det blev en stor succes med tyve glade børn og godt vejr, så vi forventer at arrangementet vil gentage sig næste år.

Bådoptagning

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som tidligere år med et antal faste dage i oktober og november. Grundet ombygning af kroen, som fortsætter hen over vinteren, vil der igen i år blive behov for, at et antal både skal lægges op i Skovshoved. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

Molenes tilstand

Som nævnt i sidste MoleNyt har vi fået udført en dykkerundersøgelse af molernes tilstand. Den umiddelbare anledning var sætningsskaderne på den yderste dækmole, som tidligere omtalt.

Herudover har vi fået undersøgt kajen foran kroen og søndre mole. For begge disse gælder i princippet det samme som på dækmolen: Fyldmaterialet bag molevæggen siver langsomt ud på grund af rådangreb i en del af pælene og spunsen. Under betonpladen ved foden af midtermolen er der også konstateret et hulrum i underlaget.

Disse forhold medfører på sigt risiko for sætninger i overfladen og gennembrud af molevæggen, som vi kender det fra molehovederne. Vi ville gerne rette op på tingene hurtigst muligt, men da den slags koster mange penge, er vi nødt til at prioritere de vigtigste indsatser. Det kan bl. a. betyde at de nuværende skader på dækmolen med tilhørende afspærring må vente.

Under alle omstændigheder har vi indskrænket kørsel med tunge køretøjer langs de nævnte områder til et absolut minimum.    

Genetablering af Taarbæk Rev

For et år siden skrev vi om genetableringen af Taarbæk Rev. Planen var da, at arbejdet skulle ske i sidste halvår af 2022. Men vi har desværre ikke hørt noget nyt om planerne.

MoleNyt – Maj 2022

Søsætning

Almindeligvis bliver mange af bådene søsat i løbet af Påsken, men ikke i år, hvor der var meget stille på havnen i den periode. Nu er alle både (næsten) søsat og der udestår oprydning af stativer, klodser osv., så dér har havnefogeden og hjælpere en opgave😊

Molernes Tilstand

Vi har set os nødsaget til at afspærre adgangen til den yderste del af søndre mole. Årsagen er skred i stenlaget der understøtter glaciset = det støbte fundament som danner adgangsvejen til molehovedet.

Vi har derfor igangsat en undersøgelse af den generelle tilstand af vores moler. En dykkerundersøgelse har vist, at årsagen til sammenfaldet på søndre mole er, at de gamle stolper bag ved de ydre bærende konstruktioner rådner, hvorved stenene falder ned. 

Vi skal nu have vurderet den samlede rapport om tilstanden på vores moler, som dykkerundersøgelsen har afdækket. 

Fiskebørnehaver

Kommunen har bedt om lov til at sætte ”Fiskebørnehaver” op i havnen. Børnehaverne blev opsat og indviet tirsdag den 10. maj 2022 af Richard Sandbæk, formand for Teknikudvalget i LTK.

Kom på havnen og tag et kig😊

Uddrag af brochuren om fiskebørnehaver:

Fiskebørnehaver genskaber den marine økologiske funktion på steder, der er blevet beskadiget af menneskelige aktiviteter og infrastruktur.

Fiskebørnehaverne består af et metalnet i størrelsen 80 x 50 x 35 cm (miniudgave er 35 x 50 x 35 cm), der fastgøres til havnebassiner eller under flydende havnestrukturer. Metalnettes mellembur er fyldt med tomme østersskaller, hvor alger og små krebsdyr vil vokse naturligt, og være foder for de små fisk. Yderburet er tomt og skaber ly mod rovdyr, da gitterets maskestørrelse forhindrer de store fisk i at komme ind.

Fiskebørnehaverne er allerede med stor succes opsat i Helsingør Havn.

LSK Havsvømning

Lyngby Svømmeklub afholdt igen i år, den 1. maj, indledningen på deres havsvømningssæson fra havnens badebro. Arrangementet har til formål at give børn og voksne mod på og tryghed ved svømning i havet. Havnen bidrager med udlægning af ”200 meter bøje” ved jollehavnen samt toilet-/bruserfaciliteter. Arrangementet var en stor succes med godt vejr og hele 60 deltagere.

Blå Flag

Havnen har også i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst på søndre mole onsdag den 1. juni 2022 med deltagelse af Borgmester, Sofia Osmani. Tidspunkt bliver senere offentliggjort på havnens hjemmeside og FB gruppe.

Blå Flag er en godkendelse af, at havnen lever op til en lang række krav i relation til miljø, sikkerhed og services.

Læs mere på: Friluftsraadet.dk/Oplev-Blaa-Flag/Blaa-Flag-Havne

Hjertestarterkursus

Erfaringen viser, at hjertestartere redder liv. De er imidlertid afhængige af, at der er folk til at betjene dem. Derfor har vores drivkraft på området, Thomas Thue, som sædvanlig arrangeret det årlige hjertestarterkursus. Kurset afholdes den 7. juni 2022 kl. 19:00 til 21:00 i Taarbæk Sejlklubs lokaler.

Indbydelse kommer i god tid i Taarbæk Nyts FB gruppe, så hold øje dér.

Skt. Hans

Der bliver naturligvis afholdt Skt. Hans arrangement på havnen den 23. juni, med musik, bål og fyrværkeri. Arrangementet finansieres hovedsageligt af byens foreninger, hvilket vi takker for. Kommunen bidrager med materialer til bålet, som i år har får helt ny flåde, hvilket er meget tiltrængt. Klargøring af bålet varetages af det stabile hold af lokale håndværkere.

Programmet for dagen bliver offentliggjort på havnens hjemmeside samt i Taarbæk Nyts FB gruppe.

Loppemarked og Krabbedag

Sæt mærke i kalenderen lørdag den 13. august 2022, hvor der er Loppemarked og Krabbedag.

MoleNyt – Marts 2022

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 8. maj. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end at det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.

Når I klapper jeres bådstativer sammen, skal I sørge for at pakke det så tæt sammen som muligt, gerne ved at tage den øverste del at støtterne ud. Efterfølgende skal stativet surres forsvarligt sammen. Det letter arbejdet med at lægge det på plads og sparer plads på bukkepladsen. Hvis ikke der er navn på stativerne bedes I skrive det på. Lån evt. malepen hos havnefogeden.

Kranen ”Rarberg”

Vi har tidligere skrevet om behovet for udskiftning af vores kran. Det er stadig vores første prioritet at finde en tilsvarende brugt kran. Men det er desværre både svært og dyrt.

Ét alternativ er at leje kran- eller kranbil ind i nogle få dage, forår og efterår. Dette er dog ikke særlig fleksibelt for bådejerne.

En anden mulighed er et system med særlige bådstativer som båden anbringes på. Herefter bliver stativ og båd kørt på plads ved brug af en slags ”palleløfter”, som trækkes/skubbes af en gaffeltruck.

Ja – der er mange ting i spil. I sidste ende også økonomi. Men en løsning trænger sig på.

Udhalerbøjer og -kæder

I efteråret tærede flere udhalerkæder over, så de berørte både drev ind i molen. Heldigvis skete det ikke ved indsejling på pladsen, hvor udhaleren af og til benyttes som ”håndbremse”. En af kæderne forsvandt bare uden at en båd var fortøjet til den! Derfor er det vigtigt at kontrollere bøje, kæde samt bøjlen/øjet på klodsen helst hver tredje år. Sagen er, at tæringen går hurtigere end man tror.

I kan naturligvis låne havnens jolle med spil til formålet og I kan købe ny kæde mv. hos havnefogeden.

Et alternativ er at udskifte kæde mv. til rustfrit, som ikke tærer – det koster dog noget mere☹

”Malik” og højvande

Stormen fik heldigvis ikke så stort et omfang som varslet. Men det var en god anledning til at få testet vores beredskab – ikke mindst i en situation hvor havnefoged Asger var på ferie. Men alt fungerede som det skulle, ikke mindst takket være vores afløser Buggi, som fik iværksat de nødvendige foranstaltninger med afskærmning af nedgange til toiletter og kælder, hvor pumperne er det svage link i afløbssystemet. 

Højvandet og bølger fra nord underminerede dog stenkisten i søndre ydermole. Det medførte huller og sænkninger på gangarealet ud til fyret – navnlig det første stykke. Derfor er molen spærret af indtil videre.

Kystsikring

Vi deltager i det projekt som LTK har igangsat med en borgerundersøgelse om hvilke tiltag der skal igangsættes til imødegåelse af truslen om stigende vandstand de kommende år. 

Casper Strunge som både sidder i havnebestyrelsen og som nyvalgt medlem i kommunalbestyrelsen er med i dette arbejde. 

MoleNyt – November 2021

Højtvandssikring

Vi har langt om længe fået afsluttet højtvandssikringen af de gamle toiletter under Havnekontoret. Den ca. 35 cm. høje stålkant rundt om trappeskakten skal sikre at havvandet ved højvande, ikke løber ned i skakten og ender i det almindelige kloaksystem som fører til Lynettens rensningsanlæg. Sker det, overbelastes pumpen ved Becksvej og store dele kloaksystemet i byen bryder sammen! Tilsvarende sikring eksisterer allerede ved sejlklubben og de nye bade og toiletter under skolegården.

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde ved Nordre Molevej har haft samme formål og bestået i installation af ventiler, som skal sikre, at havvandet, ved højvande, ikke løber ”baglæns” ind i kloaksystemet. Se også nedenfor.

Bådoptagning

Vejret har jo været fint til sejlads og efter sigende er der stadig ål hen i november, så enkelte har valgt at forlænge sejl- og fiskerisæsonen. Derfor er ikke alle både er kommet på land endnu. Det kommer drypvis i løbet af november.

Krobyggeriet er jo godt i gang og kommer, det næste års tid til, at optage plads foran kroen på havneområdet. For fortsat at sikre fri passage, vil der ikke blive stillet både på land ud til kajen som vi plejer. På den baggrund, er et lille antal både er sendt til Skovshoved for oplæg dér.

Sidste år flyttede vi femten både til Skovshoved for oplæg dér. Derved fik enkelte af vores bådejere smag for behageligheden ved at have båden stående på land med mast på. Det vi sige det, at undgå besværet med at tage masten af og på. Det betyder, at vi har lidt fri plads på land, som vi må prøve at afsætte til andre både.

Ventilværket v. Nordre Molevej

Ventilværket ved Nordre Molevej er langt om længe færdigt …. næsten. Kloakarbejdet, som begyndte med prøveboring den 18. december 2019 og endelig igangsætning den 1. april i år, er færdigt over jorden. Men, Lyngby Taarbæk Forsyning mangler stadig nogle småting under jorden, som kan ordnes via det nye store brønddæksel.

Asfaltbelægningen i området er stadig ujævnt og kun belagt med ”bærelag”. Det pænere slidlag vil, efter aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning, blive lagt i forsommeren næste år. Grunden er, at der er nogle reparationer vi vil have ordnet inden, bla. noget underminering og en rist, som skal hæves lidt. Den ujævne belægning gør, at vi ikke kan manøvrere med kranen som vi plejer, hvorfor bådene står lidt rodet i år.

LTF fejrede afslutningen af byggeriet med at give pølser og sodavand til byens borgere. Tredive til fyrre mennesker deltog.

MoleNyt – August 2021

Bølgeskærm og byggerier

Udskiftning af bølgeskærmen på molerne er ved at være færdigt og der er faldet mange rosende ord, hvilket vi naturligvis glade for. Opsætning af bænke mangler og derefter skal der opsættes redningskranse, skraldespande, skilte mm. Desuden forventer vi at etablere en lille plads til grill på den sydøstlige side af ”platformen”.

”Platformen” i sit nye udseende med åbning imod havnebassinet.

Byggeriet af ventilværk ved Nordre Molevej skrider stødt fremad og forventes færdigt sidst i september.

Ombygning af kroen er så små kommet i gang igen. Kroen får ikke behov for egentlig byggeplads på havnen, men skal have tilkørselsvej til byggeriet via Nordre Molevej. Den vil optage lidt mere end en vognbreddes plads fra Nordre Molevej hen foran kroen til Havnevej.

Bådoptagning

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som tidligere år med et antal faste dage i oktober og november. Grundet ombygning af kroen, vil der igen i år blive behov for, at et antal både skal lægges op i Skovshoved over vinteren. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

Gæstebåde

Vi har haft flere gæstebåde i år end sidste år, men dog ikke på helt samme niveau som før Corona. På nuværende tidspunkt har vi haft i alt ca. 550 gæsteovernatninger, hvoraf de 110 er svenske og 10 tyske. Desuden har vi haft et antal både, som af den ene eller anden grund har ligget i længere perioder uden besætning ombord. Det samlede antal ”overnatninger” for disse er ca. 150.

Arrangementer

Heldigvis er restriktionerne i forhold til Corona lettet så meget, så vi har kunne afholde både Skt. Hans og Loppemarked. Skt. Hans aften var tilsmilet af vejrguderne med helt stille og lunt vejr, så det blev en herlig aften. Loppemarkedsdagen forløb som altid godt med mange boder, mad/drikke og hygge på havnen – dog med nogle få dråber regn lige før og efter.

Genetablering af Taarbæk Rev

Den 30. juni besluttede regeringen, at det bliver Taarbæk Rev der skal genetableres ud af de tre til fire mulige placeringer i Øresund. Det er en god nyhed der kommer til at betyde mere dyre- og planteliv i vandet ud for Taarbæk, som derved måske kan udvikle sig til et sandt dykkerparadis. Vi kan også håbe på, at revet kan sænke bølgehøjden og dermed have en beskyttende effekt for Taarbæk – dette må tiden vise.

“Et biodiversitetsrev er et stenrev, der anlægges, således at der skabes flest mulige forskellige levesteder (mikro-habitater). Derved opnår stenrevet en høj kompleksitet, der skaber rum til mange forskellige dyr. Dvs. at der både skal være sten i et lag, sten i flere lag (huledannende) og enkeltstående sten samt pletter med sand og grusbund.”

På billedet vises det berørte område med grøn markering (Fra rapporten “Naturgenopretning af stenrev i Øresundsregionen”).

MoleNyt – Marts 2021

Kloakrenovering og ombygning af kroen forsinket

I efteråret blev vi bedt om at gøre plads på ”fiskerikajen” og arealet foran kroen til de planlagte ombygninger af kroen og ”ventilværket”. Begge projekter skulle igangsættes i løbet af vinteren og 13 bådejere sagde ja til få deres både på land hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Det har desværre været spildt ulejlighed, for af forskellige årsager er der ikke kommet gang i byggerierne.

I kloakprojektet var det planen helt at udskifte det eksisterende ventilværk med en 5 x 10 x 3,5 meter stor betonkonstruktion under jorden på hjørnet af havnen og Nordre Molevej. Det ville kræve nedramning af en spunsvæg ved brug af en stor maskine på ca. 90 tons, sænkning af grundvand mm. Risikoen for revnedannelser i de gamle huse, underminering af havnekajen mm. har medført, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i stedet vil bevare og ombygge den nuværende konstruktion. Hvornår det bliver, ved vi ikke!

Vi har i skrivende stund heller ingen melding om hvornår kro-ombygningen kan gå i gang. Men vi vil gøre hvad vi kan for at beholde bådene hjemme til næste vinter.

Udskiftning af bølgeskærm på nordre og søndre mole

Bølgeskærmene (rækværkerne) på de to moler har længe trængt til en kærlig hånd. Så nu har vi sparet sammen og besluttet at forny det hele. Man ved aldrig hvad man støder på under de gamle fundamenter, navnlig på nordre mole, men den risiko er vi nu engang nødt til at leve med i dette projekt.

Beklædningen bliver af azobé, altså solidt havnetømmer, som forsølver smukt uden vedligeholdelse. Vi håber at få det færdigt inden sommerferien, og beder om forståelse for at arbejdsprocessen vil påvirke adgangsforholdene til bådene.

Ny arbejdsgruppe

Som tidligere annonceret har vi nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sejlklubben, fiskerne m.fl. arbejder med visioner for havnens fremtid. Casper Strunge står i spidsen for dette initiativ.

Der er afholdt opstartsmøde i september 2020 og et enkelt arbejdsmøde hen over vinteren. Arbejdet fortsætter, når Coronaen har sluppet sit tag.

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 2. maj, allersenest den 10. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.

Molenyt – December 2020

Nye både i havnen
Vi byder velkommen til tre nye bådejere: Familien Garlov med en Nordisk Snekke, Hannelore og Niels med en Polaris Drabant og Robert Fürstling med en speedbåd. Desuden ventes en Knarr til foråret.

Onsdag er fiskedag
Fisker Morten fra Vedbæk anløber Taarbæk havn hver onsdag formiddag med friskfanget fisk. Arrangementet er en stor succes og til glæde for mange i byen. Morten vil meget gerne fortsætte ordningen så længe der er afsætning. Så husk at købe fisk på havnen om onsdagen.

Overvintring i Skovshoved
I sidste nummer af Molenyt omtalte vi 2 store projekter: Ombygning af kroen samt et kloakventilværk ved Nordre Molevej. Begge byggerier går i gang i de kommende måneder, og har brug for plads til maskiner, materialer, mandskab mm. Derfor har vi bedt 13 bådejere om at lade deres både overvintre hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Tak til alle for jeres hjælp til at løse denne opgave.

Vi regner med at ventilbyggeriet er færdigt i løbet af februar 2021. Derimod vil ombygningen af kroen vare mindst 12 måneder fra byggestart. Havneområdet foran kroen vil derfor være afspærret i denne periode bortset fra en 2 meter bred passage langs kajkanten. Vi beder om forståelse for de gener det vil medføre såvel for bådejerne, gæstende fartøjer og byens borgere.

Ålegræs i havnen.
Kraftig nordenvind har i efteråret fyldt havnen med ålegræs i 2 omgange. Flere steder var det over en halv meter tykt og umuliggjorde sejlads i havnen. Enkelte kom dog ud ved at trække båden langs molerne.

I første omgang gik ålegræsset til bunds i løbet af et par uger. Men i anden omgang slap vi af med græsset ved at ”hjælpe det på vej” i forbindelse med lavvande, hvor vandet løber ud af havnen og tager græsset med. Mange Georg GearIøs-metoder blev taget i brug i den forbindelse med større eller mindre succes. For år tilbage blev ålegræsset i øvrigt fisket op og brugt til ”tængning” af Læsøhuse på Frilandsmuseet.

Højvandssikring
Vi har forberedt os til ekstraordinært højvande i løbet af vinteren ved at få renset kloakker, efterset pumper mm. Der bliver også sat stålplader op ved de gamle toiletter under havnekontoret, så havvandet ikke løber i kloakken her og overbelaster pumpestationen ved Becksvej.

Vinter gæstebåde
Som tidligere omtalt forsøger vi at tiltrække gæstebåde til havnen hen over vinteren. I år ser det ud til, af vi får en håndfuld gæster. Enkelte både er lagt op for vinteren, mens andre kommer at have let adgang til at fiske i denne del af Sundet.

Hunde i snor
Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Ærligt talt – hvor svært kan det være?

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.
El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

MoleNyt – November 2020

Nye både i havnen.

Vi byder velkommen til tre nye bådejere: Familien Garlov med en Nordisk Snekke, Hannelore og Niels med en Polaris Drabant og Robert Fürstling med en speedbåd. Desuden ventes en Knarr til foråret.

Onsdag er fiskedag

Fisker Morten fra Vedbæk anløber Taarbæk havn hver onsdag formiddag med friskfanget fisk. Arrangementet er en stor succes og til glæde for mange i byen. Morten vil meget gerne fortsætte ordningen så længe der er afsætning. Så husk at købe fisk på havnen om onsdagen.

Overvintring i Skovshoved

I sidste nummer af Molenyt omtalte vi 2 store projekter: Ombygning af kroen samt et kloakventilværk ved Nordre Molevej. Begge byggerier går i gang i de kommende måneder, og har brug for plads til maskiner, materialer, mandskab mm. Derfor har vi bedt 13 bådejere om at lade deres både overvintre hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Tak til alle for jeres hjælp til at løse denne opgave.

Vi regner med at ventilbyggeriet er færdigt i løbet af februar 2021. Derimod vil ombygningen af kroen vare mindst 12 måneder fra byggestart. Havneområdet foran kroen vil derfor være afspærret i denne periode bortset fra en 2 meter bred passage langs kajkanten. Vi beder om forståelse for de gener det vil medføre såvel for bådejerne, gæstende fartøjer og byens borgere.

Ålegræs i havnen.

Kraftig nordenvind har i efteråret fyldt havnen med ålegræs i 2 omgange. Flere steder var det over en halv meter tykt og umuliggjorde sejlads i havnen. Enkelte kom dog ud ved at trække båden langs molerne.

I første omgang gik ålegræsset til bunds i løbet af et par uger. Men i anden omgang slap vi af med græsset ved at ”hjælpe det på vej” i forbindelse med lavvande, hvor vandet løber ud af havnen og tager græsset med. Mange Georg GearIøs-metoder blev taget i brug i den forbindelse med større eller mindre succes. For år tilbage blev ålegræsset i øvrigt fisket op og brugt til ”tængning” af Læsøhuse på Frilandsmuseet.

Højvandssikring

Vi har forberedt os til ekstraordinært højvande i løbet af vinteren ved at få renset kloakker, efterset pumper mm. Der bliver også sat stålplader op ved de gamle toiletter under havnekontoret, så havvandet ikke løber i kloakken her og overbelaster pumpestationen ved Becksvej.

Vinter gæstebåde

Som tidligere omtalt forsøger vi at tiltrække gæstebåde til havnen hen over vinteren. I år ser det ud til, af vi får en håndfuld gæster. Enkelte både er lagt op for vinteren, mens andre kommer at have let adgang til at fiske i denne del af Sundet.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Ærligt talt – hvor svært kan det være?

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.