Kategoriarkiv: Molenyt

MoleNyt – Maj 2022

Søsætning

Almindeligvis bliver mange af bådene søsat i løbet af Påsken, men ikke i år, hvor der var meget stille på havnen i den periode. Nu er alle både (næsten) søsat og der udestår oprydning af stativer, klodser osv., så dér har havnefogeden og hjælpere en opgave😊

Molernes Tilstand

Vi har set os nødsaget til at afspærre adgangen til den yderste del af søndre mole. Årsagen er skred i stenlaget der understøtter glaciset = det støbte fundament som danner adgangsvejen til molehovedet.

Vi har derfor igangsat en undersøgelse af den generelle tilstand af vores moler. En dykkerundersøgelse har vist, at årsagen til sammenfaldet på søndre mole er, at de gamle stolper bag ved de ydre bærende konstruktioner rådner, hvorved stenene falder ned. 

Vi skal nu have vurderet den samlede rapport om tilstanden på vores moler, som dykkerundersøgelsen har afdækket. 

Fiskebørnehaver

Kommunen har bedt om lov til at sætte ”Fiskebørnehaver” op i havnen. Børnehaverne blev opsat og indviet tirsdag den 10. maj 2022 af Richard Sandbæk, formand for Teknikudvalget i LTK.

Kom på havnen og tag et kig😊

Uddrag af brochuren om fiskebørnehaver:

Fiskebørnehaver genskaber den marine økologiske funktion på steder, der er blevet beskadiget af menneskelige aktiviteter og infrastruktur.

Fiskebørnehaverne består af et metalnet i størrelsen 80 x 50 x 35 cm (miniudgave er 35 x 50 x 35 cm), der fastgøres til havnebassiner eller under flydende havnestrukturer. Metalnettes mellembur er fyldt med tomme østersskaller, hvor alger og små krebsdyr vil vokse naturligt, og være foder for de små fisk. Yderburet er tomt og skaber ly mod rovdyr, da gitterets maskestørrelse forhindrer de store fisk i at komme ind.

Fiskebørnehaverne er allerede med stor succes opsat i Helsingør Havn.

LSK Havsvømning

Lyngby Svømmeklub afholdt igen i år, den 1. maj, indledningen på deres havsvømningssæson fra havnens badebro. Arrangementet har til formål at give børn og voksne mod på og tryghed ved svømning i havet. Havnen bidrager med udlægning af ”200 meter bøje” ved jollehavnen samt toilet-/bruserfaciliteter. Arrangementet var en stor succes med godt vejr og hele 60 deltagere.

Blå Flag

Havnen har også i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst på søndre mole onsdag den 1. juni 2022 med deltagelse af Borgmester, Sofia Osmani. Tidspunkt bliver senere offentliggjort på havnens hjemmeside og FB gruppe.

Blå Flag er en godkendelse af, at havnen lever op til en lang række krav i relation til miljø, sikkerhed og services.

Læs mere på: Friluftsraadet.dk/Oplev-Blaa-Flag/Blaa-Flag-Havne

Hjertestarterkursus

Erfaringen viser, at hjertestartere redder liv. De er imidlertid afhængige af, at der er folk til at betjene dem. Derfor har vores drivkraft på området, Thomas Thue, som sædvanlig arrangeret det årlige hjertestarterkursus. Kurset afholdes den 7. juni 2022 kl. 19:00 til 21:00 i Taarbæk Sejlklubs lokaler.

Indbydelse kommer i god tid i Taarbæk Nyts FB gruppe, så hold øje dér.

Skt. Hans

Der bliver naturligvis afholdt Skt. Hans arrangement på havnen den 23. juni, med musik, bål og fyrværkeri. Arrangementet finansieres hovedsageligt af byens foreninger, hvilket vi takker for. Kommunen bidrager med materialer til bålet, som i år har får helt ny flåde, hvilket er meget tiltrængt. Klargøring af bålet varetages af det stabile hold af lokale håndværkere.

Programmet for dagen bliver offentliggjort på havnens hjemmeside samt i Taarbæk Nyts FB gruppe.

Loppemarked og Krabbedag

Sæt mærke i kalenderen lørdag den 13. august 2022, hvor der er Loppemarked og Krabbedag.

MoleNyt – Marts 2022

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 8. maj. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end at det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.

Når I klapper jeres bådstativer sammen, skal I sørge for at pakke det så tæt sammen som muligt, gerne ved at tage den øverste del at støtterne ud. Efterfølgende skal stativet surres forsvarligt sammen. Det letter arbejdet med at lægge det på plads og sparer plads på bukkepladsen. Hvis ikke der er navn på stativerne bedes I skrive det på. Lån evt. malepen hos havnefogeden.

Kranen ”Rarberg”

Vi har tidligere skrevet om behovet for udskiftning af vores kran. Det er stadig vores første prioritet at finde en tilsvarende brugt kran. Men det er desværre både svært og dyrt.

Ét alternativ er at leje kran- eller kranbil ind i nogle få dage, forår og efterår. Dette er dog ikke særlig fleksibelt for bådejerne.

En anden mulighed er et system med særlige bådstativer som båden anbringes på. Herefter bliver stativ og båd kørt på plads ved brug af en slags ”palleløfter”, som trækkes/skubbes af en gaffeltruck.

Ja – der er mange ting i spil. I sidste ende også økonomi. Men en løsning trænger sig på.

Udhalerbøjer og -kæder

I efteråret tærede flere udhalerkæder over, så de berørte både drev ind i molen. Heldigvis skete det ikke ved indsejling på pladsen, hvor udhaleren af og til benyttes som ”håndbremse”. En af kæderne forsvandt bare uden at en båd var fortøjet til den! Derfor er det vigtigt at kontrollere bøje, kæde samt bøjlen/øjet på klodsen helst hver tredje år. Sagen er, at tæringen går hurtigere end man tror.

I kan naturligvis låne havnens jolle med spil til formålet og I kan købe ny kæde mv. hos havnefogeden.

Et alternativ er at udskifte kæde mv. til rustfrit, som ikke tærer – det koster dog noget mere☹

”Malik” og højvande

Stormen fik heldigvis ikke så stort et omfang som varslet. Men det var en god anledning til at få testet vores beredskab – ikke mindst i en situation hvor havnefoged Asger var på ferie. Men alt fungerede som det skulle, ikke mindst takket være vores afløser Buggi, som fik iværksat de nødvendige foranstaltninger med afskærmning af nedgange til toiletter og kælder, hvor pumperne er det svage link i afløbssystemet. 

Højvandet og bølger fra nord underminerede dog stenkisten i søndre ydermole. Det medførte huller og sænkninger på gangarealet ud til fyret – navnlig det første stykke. Derfor er molen spærret af indtil videre.

Kystsikring

Vi deltager i det projekt som LTK har igangsat med en borgerundersøgelse om hvilke tiltag der skal igangsættes til imødegåelse af truslen om stigende vandstand de kommende år. 

Casper Strunge som både sidder i havnebestyrelsen og som nyvalgt medlem i kommunalbestyrelsen er med i dette arbejde. 

MoleNyt – November 2021

Højtvandssikring

Vi har langt om længe fået afsluttet højtvandssikringen af de gamle toiletter under Havnekontoret. Den ca. 35 cm. høje stålkant rundt om trappeskakten skal sikre at havvandet ved højvande, ikke løber ned i skakten og ender i det almindelige kloaksystem som fører til Lynettens rensningsanlæg. Sker det, overbelastes pumpen ved Becksvej og store dele kloaksystemet i byen bryder sammen! Tilsvarende sikring eksisterer allerede ved sejlklubben og de nye bade og toiletter under skolegården.

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde ved Nordre Molevej har haft samme formål og bestået i installation af ventiler, som skal sikre, at havvandet, ved højvande, ikke løber ”baglæns” ind i kloaksystemet. Se også nedenfor.

Bådoptagning

Vejret har jo været fint til sejlads og efter sigende er der stadig ål hen i november, så enkelte har valgt at forlænge sejl- og fiskerisæsonen. Derfor er ikke alle både er kommet på land endnu. Det kommer drypvis i løbet af november.

Krobyggeriet er jo godt i gang og kommer, det næste års tid til, at optage plads foran kroen på havneområdet. For fortsat at sikre fri passage, vil der ikke blive stillet både på land ud til kajen som vi plejer. På den baggrund, er et lille antal både er sendt til Skovshoved for oplæg dér.

Sidste år flyttede vi femten både til Skovshoved for oplæg dér. Derved fik enkelte af vores bådejere smag for behageligheden ved at have båden stående på land med mast på. Det vi sige det, at undgå besværet med at tage masten af og på. Det betyder, at vi har lidt fri plads på land, som vi må prøve at afsætte til andre både.

Ventilværket v. Nordre Molevej

Ventilværket ved Nordre Molevej er langt om længe færdigt …. næsten. Kloakarbejdet, som begyndte med prøveboring den 18. december 2019 og endelig igangsætning den 1. april i år, er færdigt over jorden. Men, Lyngby Taarbæk Forsyning mangler stadig nogle småting under jorden, som kan ordnes via det nye store brønddæksel.

Asfaltbelægningen i området er stadig ujævnt og kun belagt med ”bærelag”. Det pænere slidlag vil, efter aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning, blive lagt i forsommeren næste år. Grunden er, at der er nogle reparationer vi vil have ordnet inden, bla. noget underminering og en rist, som skal hæves lidt. Den ujævne belægning gør, at vi ikke kan manøvrere med kranen som vi plejer, hvorfor bådene står lidt rodet i år.

LTF fejrede afslutningen af byggeriet med at give pølser og sodavand til byens borgere. Tredive til fyrre mennesker deltog.

MoleNyt – August 2021

Bølgeskærm og byggerier

Udskiftning af bølgeskærmen på molerne er ved at være færdigt og der er faldet mange rosende ord, hvilket vi naturligvis glade for. Opsætning af bænke mangler og derefter skal der opsættes redningskranse, skraldespande, skilte mm. Desuden forventer vi at etablere en lille plads til grill på den sydøstlige side af ”platformen”.

”Platformen” i sit nye udseende med åbning imod havnebassinet.

Byggeriet af ventilværk ved Nordre Molevej skrider stødt fremad og forventes færdigt sidst i september.

Ombygning af kroen er så små kommet i gang igen. Kroen får ikke behov for egentlig byggeplads på havnen, men skal have tilkørselsvej til byggeriet via Nordre Molevej. Den vil optage lidt mere end en vognbreddes plads fra Nordre Molevej hen foran kroen til Havnevej.

Bådoptagning

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som tidligere år med et antal faste dage i oktober og november. Grundet ombygning af kroen, vil der igen i år blive behov for, at et antal både skal lægges op i Skovshoved over vinteren. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

Gæstebåde

Vi har haft flere gæstebåde i år end sidste år, men dog ikke på helt samme niveau som før Corona. På nuværende tidspunkt har vi haft i alt ca. 550 gæsteovernatninger, hvoraf de 110 er svenske og 10 tyske. Desuden har vi haft et antal både, som af den ene eller anden grund har ligget i længere perioder uden besætning ombord. Det samlede antal ”overnatninger” for disse er ca. 150.

Arrangementer

Heldigvis er restriktionerne i forhold til Corona lettet så meget, så vi har kunne afholde både Skt. Hans og Loppemarked. Skt. Hans aften var tilsmilet af vejrguderne med helt stille og lunt vejr, så det blev en herlig aften. Loppemarkedsdagen forløb som altid godt med mange boder, mad/drikke og hygge på havnen – dog med nogle få dråber regn lige før og efter.

Genetablering af Taarbæk Rev

Den 30. juni besluttede regeringen, at det bliver Taarbæk Rev der skal genetableres ud af de tre til fire mulige placeringer i Øresund. Det er en god nyhed der kommer til at betyde mere dyre- og planteliv i vandet ud for Taarbæk, som derved måske kan udvikle sig til et sandt dykkerparadis. Vi kan også håbe på, at revet kan sænke bølgehøjden og dermed have en beskyttende effekt for Taarbæk – dette må tiden vise.

“Et biodiversitetsrev er et stenrev, der anlægges, således at der skabes flest mulige forskellige levesteder (mikro-habitater). Derved opnår stenrevet en høj kompleksitet, der skaber rum til mange forskellige dyr. Dvs. at der både skal være sten i et lag, sten i flere lag (huledannende) og enkeltstående sten samt pletter med sand og grusbund.”

På billedet vises det berørte område med grøn markering (Fra rapporten “Naturgenopretning af stenrev i Øresundsregionen”).

MoleNyt – Marts 2021

Kloakrenovering og ombygning af kroen forsinket

I efteråret blev vi bedt om at gøre plads på ”fiskerikajen” og arealet foran kroen til de planlagte ombygninger af kroen og ”ventilværket”. Begge projekter skulle igangsættes i løbet af vinteren og 13 bådejere sagde ja til få deres både på land hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Det har desværre været spildt ulejlighed, for af forskellige årsager er der ikke kommet gang i byggerierne.

I kloakprojektet var det planen helt at udskifte det eksisterende ventilværk med en 5 x 10 x 3,5 meter stor betonkonstruktion under jorden på hjørnet af havnen og Nordre Molevej. Det ville kræve nedramning af en spunsvæg ved brug af en stor maskine på ca. 90 tons, sænkning af grundvand mm. Risikoen for revnedannelser i de gamle huse, underminering af havnekajen mm. har medført, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i stedet vil bevare og ombygge den nuværende konstruktion. Hvornår det bliver, ved vi ikke!

Vi har i skrivende stund heller ingen melding om hvornår kro-ombygningen kan gå i gang. Men vi vil gøre hvad vi kan for at beholde bådene hjemme til næste vinter.

Udskiftning af bølgeskærm på nordre og søndre mole

Bølgeskærmene (rækværkerne) på de to moler har længe trængt til en kærlig hånd. Så nu har vi sparet sammen og besluttet at forny det hele. Man ved aldrig hvad man støder på under de gamle fundamenter, navnlig på nordre mole, men den risiko er vi nu engang nødt til at leve med i dette projekt.

Beklædningen bliver af azobé, altså solidt havnetømmer, som forsølver smukt uden vedligeholdelse. Vi håber at få det færdigt inden sommerferien, og beder om forståelse for at arbejdsprocessen vil påvirke adgangsforholdene til bådene.

Ny arbejdsgruppe

Som tidligere annonceret har vi nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sejlklubben, fiskerne m.fl. arbejder med visioner for havnens fremtid. Casper Strunge står i spidsen for dette initiativ.

Der er afholdt opstartsmøde i september 2020 og et enkelt arbejdsmøde hen over vinteren. Arbejdet fortsætter, når Coronaen har sluppet sit tag.

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 2. maj, allersenest den 10. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.

Molenyt – December 2020

Nye både i havnen
Vi byder velkommen til tre nye bådejere: Familien Garlov med en Nordisk Snekke, Hannelore og Niels med en Polaris Drabant og Robert Fürstling med en speedbåd. Desuden ventes en Knarr til foråret.

Onsdag er fiskedag
Fisker Morten fra Vedbæk anløber Taarbæk havn hver onsdag formiddag med friskfanget fisk. Arrangementet er en stor succes og til glæde for mange i byen. Morten vil meget gerne fortsætte ordningen så længe der er afsætning. Så husk at købe fisk på havnen om onsdagen.

Overvintring i Skovshoved
I sidste nummer af Molenyt omtalte vi 2 store projekter: Ombygning af kroen samt et kloakventilværk ved Nordre Molevej. Begge byggerier går i gang i de kommende måneder, og har brug for plads til maskiner, materialer, mandskab mm. Derfor har vi bedt 13 bådejere om at lade deres både overvintre hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Tak til alle for jeres hjælp til at løse denne opgave.

Vi regner med at ventilbyggeriet er færdigt i løbet af februar 2021. Derimod vil ombygningen af kroen vare mindst 12 måneder fra byggestart. Havneområdet foran kroen vil derfor være afspærret i denne periode bortset fra en 2 meter bred passage langs kajkanten. Vi beder om forståelse for de gener det vil medføre såvel for bådejerne, gæstende fartøjer og byens borgere.

Ålegræs i havnen.
Kraftig nordenvind har i efteråret fyldt havnen med ålegræs i 2 omgange. Flere steder var det over en halv meter tykt og umuliggjorde sejlads i havnen. Enkelte kom dog ud ved at trække båden langs molerne.

I første omgang gik ålegræsset til bunds i løbet af et par uger. Men i anden omgang slap vi af med græsset ved at ”hjælpe det på vej” i forbindelse med lavvande, hvor vandet løber ud af havnen og tager græsset med. Mange Georg GearIøs-metoder blev taget i brug i den forbindelse med større eller mindre succes. For år tilbage blev ålegræsset i øvrigt fisket op og brugt til ”tængning” af Læsøhuse på Frilandsmuseet.

Højvandssikring
Vi har forberedt os til ekstraordinært højvande i løbet af vinteren ved at få renset kloakker, efterset pumper mm. Der bliver også sat stålplader op ved de gamle toiletter under havnekontoret, så havvandet ikke løber i kloakken her og overbelaster pumpestationen ved Becksvej.

Vinter gæstebåde
Som tidligere omtalt forsøger vi at tiltrække gæstebåde til havnen hen over vinteren. I år ser det ud til, af vi får en håndfuld gæster. Enkelte både er lagt op for vinteren, mens andre kommer at have let adgang til at fiske i denne del af Sundet.

Hunde i snor
Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Ærligt talt – hvor svært kan det være?

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.
El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

MoleNyt – November 2020

Nye både i havnen.

Vi byder velkommen til tre nye bådejere: Familien Garlov med en Nordisk Snekke, Hannelore og Niels med en Polaris Drabant og Robert Fürstling med en speedbåd. Desuden ventes en Knarr til foråret.

Onsdag er fiskedag

Fisker Morten fra Vedbæk anløber Taarbæk havn hver onsdag formiddag med friskfanget fisk. Arrangementet er en stor succes og til glæde for mange i byen. Morten vil meget gerne fortsætte ordningen så længe der er afsætning. Så husk at købe fisk på havnen om onsdagen.

Overvintring i Skovshoved

I sidste nummer af Molenyt omtalte vi 2 store projekter: Ombygning af kroen samt et kloakventilværk ved Nordre Molevej. Begge byggerier går i gang i de kommende måneder, og har brug for plads til maskiner, materialer, mandskab mm. Derfor har vi bedt 13 bådejere om at lade deres både overvintre hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Tak til alle for jeres hjælp til at løse denne opgave.

Vi regner med at ventilbyggeriet er færdigt i løbet af februar 2021. Derimod vil ombygningen af kroen vare mindst 12 måneder fra byggestart. Havneområdet foran kroen vil derfor være afspærret i denne periode bortset fra en 2 meter bred passage langs kajkanten. Vi beder om forståelse for de gener det vil medføre såvel for bådejerne, gæstende fartøjer og byens borgere.

Ålegræs i havnen.

Kraftig nordenvind har i efteråret fyldt havnen med ålegræs i 2 omgange. Flere steder var det over en halv meter tykt og umuliggjorde sejlads i havnen. Enkelte kom dog ud ved at trække båden langs molerne.

I første omgang gik ålegræsset til bunds i løbet af et par uger. Men i anden omgang slap vi af med græsset ved at ”hjælpe det på vej” i forbindelse med lavvande, hvor vandet løber ud af havnen og tager græsset med. Mange Georg GearIøs-metoder blev taget i brug i den forbindelse med større eller mindre succes. For år tilbage blev ålegræsset i øvrigt fisket op og brugt til ”tængning” af Læsøhuse på Frilandsmuseet.

Højvandssikring

Vi har forberedt os til ekstraordinært højvande i løbet af vinteren ved at få renset kloakker, efterset pumper mm. Der bliver også sat stålplader op ved de gamle toiletter under havnekontoret, så havvandet ikke løber i kloakken her og overbelaster pumpestationen ved Becksvej.

Vinter gæstebåde

Som tidligere omtalt forsøger vi at tiltrække gæstebåde til havnen hen over vinteren. I år ser det ud til, af vi får en håndfuld gæster. Enkelte både er lagt op for vinteren, mens andre kommer at have let adgang til at fiske i denne del af Sundet.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Ærligt talt – hvor svært kan det være?

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår. 

Molenyt – September 2020

Gæstebåde og aktiviteter i en Coronatid

Normalt har vi mange svenske gæstebåde i sommerferien. Men på grund af restriktionerne har svenskerne ikke fyldt meget i år. Vores håb var så, at deres fravær ville blive opvejet af, at flere danskerne holdt ferie i deres både og holdt sig til de hjemlige havne. Men her har ikke været meget hjælp at hente, måske på grund af blæst og byger i juli måned.

Normalt har vi omkring 1.000 gæsteovernatninger på en sæson: 250 i forsommeren, 500 i højsæsonen og 250 i sidste del af året. I 2019 havde vi kun 750 overnatninger. Og i skrivende stund, 16. august 2020, har vi haft ca. 550 overnatninger, heraf 100 svenskere, som fik lov at komme på besøg igen fra sidst i juli.

De faste arrangementer som St. Hans og loppemarkedet i august blev desværre også ramt af Coronaen på grund af forsamlingsforbuddet.

Kranen ”Rarberg”

Rarberg er ved at være mæt af dage (51 år), så jagten er gået ind på at finde en erstatning. Udfordringen er at finde en kran, som er lige så lille og manøvredygtig med samme løfteevne. Vi leder derfor efter en kran magen til, som på trods af samme alder vil være i bedre stand. 

Vi har kigget på 2 kraner i Tyskland. Men desværre var begge på forskellig måde uegnede. Så alt i alt blev vi klogere, men kom ikke meget tættere på en ny kran.

Ventelisten

Vi besluttede tidligere på året at lukke ventelisten for yderligere tilgang. Der står ca. 150 personer på listen, som vi i første omgang reducerer til 100 (ved naturlig afgang!). Formålet er at tilpasse forventningerne om at få en plads med den realistiske tidshorisont. I år er der fx helt ekstraordinært blevet 6 pladser ledige, men normalen ligger på 2-3.

Ventilværk ved Nordre Molevej

Som tidligere omtalt, planlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning at bygge et ventilværk ved Nordre Molevej. Ventilværket skal skille regnvandskloakken fra den rørførte ”Thors bæk”, der løber ud under Ndr. mole, og forhindre havvand i at løbe ”baglæns” ind i kloaksystemet. Byggeriet skulle være påbegyndt omkring 1. november 2019, men er endnu ikke kommet i gang! Der afholdes nyt byggemøde med LTF i uge 34. Arbejdet kræver opstilling af containere m.m. på havnen.

Ombygning af kroen

Taarbæk Kro skal bygges om og arbejdet påbegyndes i løbet af efteråret. I den forbindelse har vi indgået aftale om placering af containere på det frie areal foran kroen. Der arbejdes på flere modeller for at få det til at gå op i en højere enhed med brug af mastekran, bådoptagning, byggeriet af ventilværk, brandvej og meget mere.

Bådoptagning og vinterhavn

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som sidste år med et antal faste dage i oktober og november. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

I vintersæsonen 2019/2020 kunne vi godt have haft lidt flere både på land og navnlig i vandet. På den baggrund vil vi gerne slå på tromme for Taarbæk som vinterhavn og håber, at vi kan få lidt flere nye vintergæstebåde. Taarbæk Havn er en såkaldt ”A Havn”, som betyder at forsikringsselskaber også om vinteren dækker bådene i havnen på normal vis.

MoleNyt – Maj 2020

Aflyst Havnemøde

For første gang i umindelige tider måtte vi aflyse årets havnemøde på grund af COVID 19 restriktionerne. Vi har derfor valgt at gengive formandens beretning her:

”2019 var et meget turbulent år på havnekontoret.

Michael gik på pension den 1. maj, og lørdag den 27. april holdt vi afskedsreception i forlængelse af sejlklubbens standerhejsning. Der var pølser, øl, taler og mange gaver til Michael med tak for hans store indsats for havnen. Ikke et øje var tørt.

Hans efterfølger, Flemming Birch Larsen, blev ansat 2 måneder inden. Så kunne han nå at få krancertifikat og ”sidemandsoplæring” inden Michael stoppede. Flemming havde været afløser i mange år, og kendte den del af jobbet, der foregik ude på havnen, rigtig godt. Nu skulle han også sætte sig ind i alle de administrative opgaver, som er en stor del af hverdagen for havnefogeden. For at gøre en lang historie kort, besluttede Flemming at opsige jobbet i slutningen af juli til fratræden den 1. september – senere forlænget til 1. oktober.

Flemming holdt butikken kørende til den sidste dag. Men efterårets ophaling af bådene skulle forberedes, vinterlejen skulle opkræves mm. Så formandskabet måtte på lynkursus som havnefoged. Heldigvis kunne vi stadig trække på Michael, ligesom Per Falkjær gav os helt uvurderlig hjælp med at få kørt alle vores data ind på regneark, ikke mindst email-adresserne. Det gjorde det meget lettere at kommunikere. Det oplevede I for første gang da vi udsendte opkrævningen af vinterleje på mail.

Vi aftalte med Michael og Flemming, at de på nogle få nærmere fastsatte dage løftede bådene på land. Det krævede, at vi måtte tilrettelægge kranløft i bestemt rækkefølge og tidsintervaller under hensyntagen til den sædvanlige placering og jeres kalender. En nydannelse for os i Taarbæk, men almindelig praksis i andre havne, som ikke har deres egen kran. Vi lærte bl. a. meget af havnefogeden i Vedbæk, som vi besøgte flere gange.

Men ophalingen gik så godt, at vi har tænkt os at fortsætte med den fremgangsmåde. Der var flere på havnen til at give en hånd, og det gav en god stemning.

Midt i det hele skulle vi finde en ny havnefoged. Her viste det sig, at Asger var nået til vejs ende på familiens store rejse gennem Europas floder og rundt i Middelhavet. Nu var han klar til jobbet som havnefoged med kort varsel. Vi nåede faktisk ikke at være uden havnefoged, for Asger startede den 1. oktober, da Flemming fratrådte.

Normalt går havnefogeden ”i hi” om efteråret og afspadserer en masse arbejdstimer fra sommersæsonen. Sådan er det ikke gået i denne vinter. Asger gik i gang med fuld energi, og har endevendt havnekontoret, værksteder og opbevaringsrum. Han er god til IT, og her er vi allerede kommet langt – vi kigger lige nu efter et passende administrationssystem. Asger fik også krancertifikat i første forsøg, og fik øvet sig med havnens kran så han blev klar til forårets søsætninger.

Vi er derfor godt rustet til sæsonen 2020. Mange vigtige ting, som man ikke umiddelbart kan få øje på, er sat i værk og mere er på vej.

Her bør det nævnes, at Sejlklubben og Fritidsfiskerne i fællesskab har udarbejdet et idékatalog til at skabe mere liv på havnen. Mange gode tanker og oplæg, som vi glæder os til at gå i gang med. Men vi beder om forståelse for, at havnefogeden, som er omdrejningspunktet i denne proces, kun er kommet halvt igennem sit første årshjul, og endnu har til gode at prøve hvad jobbet går ud på i løbet af en sommersæson. Det udelukker dog ikke, at vi i dette forløb kan inddrage enkeltelementer fra kataloget, hvis muligheden opstår i den almindelige drift.”

Blå Flag   

Havnen har igen i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst den 1. juni, men desværre uden det sædvanlige arrangement med borgmesteren og kommunalpolitikere.

De miljøaktiviteter, der i løbet af sæsonen normalt er forbundet med Blå Flag, herunder Skt. Hans aften, vil kun blive gennemført hvis COVID 19 restriktionerne gør det muligt. I så fald vil de blive annonceret særskilt.

MoleNyt – Marts 2020

Søsætning af både

På trods af Corona har jeg valgt at sætte både i vandet som vi plejer. Argumentationen er, at vi jo almindeligvis er få personer samlet, vi behøves ikke at komme tæt på hinanden og det hele sker i fri luft. Derfor mener jeg, at risiko for smitte med Covid-19 holder sig indenfor regeringens anbefalinger.
Hvis ikke du ønsker at blive søsat under de gældende omstændigheder bedes du kontakte mig. 

Da Coronasituationen ændrer sig meget hurtigt i øjeblikket, har vi indtil videre, kun planlagt to datoer for søsætning: onsdag den 8. april og mandag den 13. april. Eventuelle ændringer og flere datoer vil blive annonceret i den kommende tid.

Hvis du sigter på at være klar til søsætning én af de to dage, vil jeg bede dig kontakte mig, helst på mail, og informere om, hvilken dato du foretrækker. Da bådene jo i nogen tilfælde står i vejen for hinanden, kan jeg dog ikke garantere, at din båd kan blive søsat på din ønskede dato.

Til information er der åbnet for både el og vand på havnen. Ikke alle vandslanger er monteret, men det kommer.

Gamle bukke og stativer

Bag muren på nordre mole ligger en del bukke, stativer, bøjer mm. som ikke bliver benyttet. Hvis du er ejer af noget af det, så giv et praj til Havnefogeden senest 1. april d.å. De ting, der ikke er sat navn på, vil blive kørt på lossepladsen kort efter.

Havneassistenter

Niels Bartholin har sammen med ”Buggi” (Jørgen Michael Hjortborg) været havneassistenter/afløsere i de senere år. Buggi fortsætter som hidtil, men Niels kan ikke længere påtage sig jobbet hen over sommeren. Heldigvis har Kim Hjortkær meldt sig under fanerne i stedet. Kim har selv båd i havnen, og kan godt få tjansen som assistent til at hænge sammen med sine opgaver for TV2. Vi glæder os til samarbejdet.

Taarbæk Kro

Som alle sikkert ved, har kroen fået nye ejere. Det er vi meget glade for og samtidig spændte på hvad der kommer til at ske. – Velkommen?

Arbejdet går i gang nu, og i den forbindelse vil der midlertidigt blive opstillet et par containere på havnen foran kroen til byggeaffald. Vi forventer ikke de store gener af den grund. Men noget støv og flytning af både kan ikke undgås.

Kloakbyggeri (Ventilværk) ved Nordre Molevej

På det nordlige hjørne ved Nordre Molevej og havnen skal kommunen udskifte den eksisterende sammenfletning af kloakker fra skoven og vejene. Baggrunden er, at vand fra bækken i skoven godt må ledes direkte ud i Øresund under nordre mole, mens vand fra vejene skal føres videre i den nye regnvandsledning under Taarbæk Strandvej.

Desuden fungerer den eksisterende ventil, som holder havvandet ude ved højvande, ikke korrekt. Det bevirker, at der somme tider løber havvand ind i regnvandsledningen for senere at blive pumpet tilbage i Øresund –  ikke så smart. Arbejdet var planlagt til at foregå i løbet af denne vinter, men er blevet udskudt og vil ske i løbet af forsommeren eller – endnu bedre – næste vinter.

Betalingssystem

Havnen har i mange år anvendt de almindeligt kendte Dankortterminaler fra Nets til at modtage kortbetalinger. Vores terminal blev imidlertid ”dømt ude” pr. 1. januar, fordi den ikke kunne modtage betalinger kontaktløst. Derfor var vi nødt til at udskifte den.

Da Nets’ alternativer er meget dyre, har vi valgt en svensk løsning – iZettle. Den er enkel og billig, både i etablering og drift. Og vi kan stadig tage imod alle kort (bortset fra ”rene” Dankort), MobilePay og bankoverførsler. Sidstnævnte er billigst og nemmest for os.

Med mange forårshilsner:-)
Havnefogeden