Kategoriarkiv: Molenyt

Molenyt – September 2020

Gæstebåde og aktiviteter i en Coronatid

Normalt har vi mange svenske gæstebåde i sommerferien. Men på grund af restriktionerne har svenskerne ikke fyldt meget i år. Vores håb var så, at deres fravær ville blive opvejet af, at flere danskerne holdt ferie i deres både og holdt sig til de hjemlige havne. Men her har ikke været meget hjælp at hente, måske på grund af blæst og byger i juli måned.

Normalt har vi omkring 1.000 gæsteovernatninger på en sæson: 250 i forsommeren, 500 i højsæsonen og 250 i sidste del af året. I 2019 havde vi kun 750 overnatninger. Og i skrivende stund, 16. august 2020, har vi haft ca. 550 overnatninger, heraf 100 svenskere, som fik lov at komme på besøg igen fra sidst i juli.

De faste arrangementer som St. Hans og loppemarkedet i august blev desværre også ramt af Coronaen på grund af forsamlingsforbuddet.

Kranen ”Rarberg”

Rarberg er ved at være mæt af dage (51 år), så jagten er gået ind på at finde en erstatning. Udfordringen er at finde en kran, som er lige så lille og manøvredygtig med samme løfteevne. Vi leder derfor efter en kran magen til, som på trods af samme alder vil være i bedre stand. 

Vi har kigget på 2 kraner i Tyskland. Men desværre var begge på forskellig måde uegnede. Så alt i alt blev vi klogere, men kom ikke meget tættere på en ny kran.

Ventelisten

Vi besluttede tidligere på året at lukke ventelisten for yderligere tilgang. Der står ca. 150 personer på listen, som vi i første omgang reducerer til 100 (ved naturlig afgang!). Formålet er at tilpasse forventningerne om at få en plads med den realistiske tidshorisont. I år er der fx helt ekstraordinært blevet 6 pladser ledige, men normalen ligger på 2-3.

Ventilværk ved Nordre Molevej

Som tidligere omtalt, planlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning at bygge et ventilværk ved Nordre Molevej. Ventilværket skal skille regnvandskloakken fra den rørførte ”Thors bæk”, der løber ud under Ndr. mole, og forhindre havvand i at løbe ”baglæns” ind i kloaksystemet. Byggeriet skulle være påbegyndt omkring 1. november 2019, men er endnu ikke kommet i gang! Der afholdes nyt byggemøde med LTF i uge 34. Arbejdet kræver opstilling af containere m.m. på havnen.

Ombygning af kroen

Taarbæk Kro skal bygges om og arbejdet påbegyndes i løbet af efteråret. I den forbindelse har vi indgået aftale om placering af containere på det frie areal foran kroen. Der arbejdes på flere modeller for at få det til at gå op i en højere enhed med brug af mastekran, bådoptagning, byggeriet af ventilværk, brandvej og meget mere.

Bådoptagning og vinterhavn

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som sidste år med et antal faste dage i oktober og november. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

I vintersæsonen 2019/2020 kunne vi godt have haft lidt flere både på land og navnlig i vandet. På den baggrund vil vi gerne slå på tromme for Taarbæk som vinterhavn og håber, at vi kan få lidt flere nye vintergæstebåde. Taarbæk Havn er en såkaldt ”A Havn”, som betyder at forsikringsselskaber også om vinteren dækker bådene i havnen på normal vis.

MoleNyt – Maj 2020

Aflyst Havnemøde

For første gang i umindelige tider måtte vi aflyse årets havnemøde på grund af COVID 19 restriktionerne. Vi har derfor valgt at gengive formandens beretning her:

”2019 var et meget turbulent år på havnekontoret.

Michael gik på pension den 1. maj, og lørdag den 27. april holdt vi afskedsreception i forlængelse af sejlklubbens standerhejsning. Der var pølser, øl, taler og mange gaver til Michael med tak for hans store indsats for havnen. Ikke et øje var tørt.

Hans efterfølger, Flemming Birch Larsen, blev ansat 2 måneder inden. Så kunne han nå at få krancertifikat og ”sidemandsoplæring” inden Michael stoppede. Flemming havde været afløser i mange år, og kendte den del af jobbet, der foregik ude på havnen, rigtig godt. Nu skulle han også sætte sig ind i alle de administrative opgaver, som er en stor del af hverdagen for havnefogeden. For at gøre en lang historie kort, besluttede Flemming at opsige jobbet i slutningen af juli til fratræden den 1. september – senere forlænget til 1. oktober.

Flemming holdt butikken kørende til den sidste dag. Men efterårets ophaling af bådene skulle forberedes, vinterlejen skulle opkræves mm. Så formandskabet måtte på lynkursus som havnefoged. Heldigvis kunne vi stadig trække på Michael, ligesom Per Falkjær gav os helt uvurderlig hjælp med at få kørt alle vores data ind på regneark, ikke mindst email-adresserne. Det gjorde det meget lettere at kommunikere. Det oplevede I for første gang da vi udsendte opkrævningen af vinterleje på mail.

Vi aftalte med Michael og Flemming, at de på nogle få nærmere fastsatte dage løftede bådene på land. Det krævede, at vi måtte tilrettelægge kranløft i bestemt rækkefølge og tidsintervaller under hensyntagen til den sædvanlige placering og jeres kalender. En nydannelse for os i Taarbæk, men almindelig praksis i andre havne, som ikke har deres egen kran. Vi lærte bl. a. meget af havnefogeden i Vedbæk, som vi besøgte flere gange.

Men ophalingen gik så godt, at vi har tænkt os at fortsætte med den fremgangsmåde. Der var flere på havnen til at give en hånd, og det gav en god stemning.

Midt i det hele skulle vi finde en ny havnefoged. Her viste det sig, at Asger var nået til vejs ende på familiens store rejse gennem Europas floder og rundt i Middelhavet. Nu var han klar til jobbet som havnefoged med kort varsel. Vi nåede faktisk ikke at være uden havnefoged, for Asger startede den 1. oktober, da Flemming fratrådte.

Normalt går havnefogeden ”i hi” om efteråret og afspadserer en masse arbejdstimer fra sommersæsonen. Sådan er det ikke gået i denne vinter. Asger gik i gang med fuld energi, og har endevendt havnekontoret, værksteder og opbevaringsrum. Han er god til IT, og her er vi allerede kommet langt – vi kigger lige nu efter et passende administrationssystem. Asger fik også krancertifikat i første forsøg, og fik øvet sig med havnens kran så han blev klar til forårets søsætninger.

Vi er derfor godt rustet til sæsonen 2020. Mange vigtige ting, som man ikke umiddelbart kan få øje på, er sat i værk og mere er på vej.

Her bør det nævnes, at Sejlklubben og Fritidsfiskerne i fællesskab har udarbejdet et idékatalog til at skabe mere liv på havnen. Mange gode tanker og oplæg, som vi glæder os til at gå i gang med. Men vi beder om forståelse for, at havnefogeden, som er omdrejningspunktet i denne proces, kun er kommet halvt igennem sit første årshjul, og endnu har til gode at prøve hvad jobbet går ud på i løbet af en sommersæson. Det udelukker dog ikke, at vi i dette forløb kan inddrage enkeltelementer fra kataloget, hvis muligheden opstår i den almindelige drift.”

Blå Flag   

Havnen har igen i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst den 1. juni, men desværre uden det sædvanlige arrangement med borgmesteren og kommunalpolitikere.

De miljøaktiviteter, der i løbet af sæsonen normalt er forbundet med Blå Flag, herunder Skt. Hans aften, vil kun blive gennemført hvis COVID 19 restriktionerne gør det muligt. I så fald vil de blive annonceret særskilt.

MoleNyt – Marts 2020

Søsætning af både

På trods af Corona har jeg valgt at sætte både i vandet som vi plejer. Argumentationen er, at vi jo almindeligvis er få personer samlet, vi behøves ikke at komme tæt på hinanden og det hele sker i fri luft. Derfor mener jeg, at risiko for smitte med Covid-19 holder sig indenfor regeringens anbefalinger.
Hvis ikke du ønsker at blive søsat under de gældende omstændigheder bedes du kontakte mig. 

Da Coronasituationen ændrer sig meget hurtigt i øjeblikket, har vi indtil videre, kun planlagt to datoer for søsætning: onsdag den 8. april og mandag den 13. april. Eventuelle ændringer og flere datoer vil blive annonceret i den kommende tid.

Hvis du sigter på at være klar til søsætning én af de to dage, vil jeg bede dig kontakte mig, helst på mail, og informere om, hvilken dato du foretrækker. Da bådene jo i nogen tilfælde står i vejen for hinanden, kan jeg dog ikke garantere, at din båd kan blive søsat på din ønskede dato.

Til information er der åbnet for både el og vand på havnen. Ikke alle vandslanger er monteret, men det kommer.

Gamle bukke og stativer

Bag muren på nordre mole ligger en del bukke, stativer, bøjer mm. som ikke bliver benyttet. Hvis du er ejer af noget af det, så giv et praj til Havnefogeden senest 1. april d.å. De ting, der ikke er sat navn på, vil blive kørt på lossepladsen kort efter.

Havneassistenter

Niels Bartholin har sammen med ”Buggi” (Jørgen Michael Hjortborg) været havneassistenter/afløsere i de senere år. Buggi fortsætter som hidtil, men Niels kan ikke længere påtage sig jobbet hen over sommeren. Heldigvis har Kim Hjortkær meldt sig under fanerne i stedet. Kim har selv båd i havnen, og kan godt få tjansen som assistent til at hænge sammen med sine opgaver for TV2. Vi glæder os til samarbejdet.

Taarbæk Kro

Som alle sikkert ved, har kroen fået nye ejere. Det er vi meget glade for og samtidig spændte på hvad der kommer til at ske. – Velkommen?

Arbejdet går i gang nu, og i den forbindelse vil der midlertidigt blive opstillet et par containere på havnen foran kroen til byggeaffald. Vi forventer ikke de store gener af den grund. Men noget støv og flytning af både kan ikke undgås.

Kloakbyggeri (Ventilværk) ved Nordre Molevej

På det nordlige hjørne ved Nordre Molevej og havnen skal kommunen udskifte den eksisterende sammenfletning af kloakker fra skoven og vejene. Baggrunden er, at vand fra bækken i skoven godt må ledes direkte ud i Øresund under nordre mole, mens vand fra vejene skal føres videre i den nye regnvandsledning under Taarbæk Strandvej.

Desuden fungerer den eksisterende ventil, som holder havvandet ude ved højvande, ikke korrekt. Det bevirker, at der somme tider løber havvand ind i regnvandsledningen for senere at blive pumpet tilbage i Øresund –  ikke så smart. Arbejdet var planlagt til at foregå i løbet af denne vinter, men er blevet udskudt og vil ske i løbet af forsommeren eller – endnu bedre – næste vinter.

Betalingssystem

Havnen har i mange år anvendt de almindeligt kendte Dankortterminaler fra Nets til at modtage kortbetalinger. Vores terminal blev imidlertid ”dømt ude” pr. 1. januar, fordi den ikke kunne modtage betalinger kontaktløst. Derfor var vi nødt til at udskifte den.

Da Nets’ alternativer er meget dyre, har vi valgt en svensk løsning – iZettle. Den er enkel og billig, både i etablering og drift. Og vi kan stadig tage imod alle kort (bortset fra ”rene” Dankort), MobilePay og bankoverførsler. Sidstnævnte er billigst og nemmest for os.

Med mange forårshilsner:-)
Havnefogeden

Molenyt – November 2019

Molenyt fra Taarbæks største havn

Året der gik

På havnekontoret blev året 2019 mere travlt end forudset.

Flemming afløste Michael som havnefoged den 1. maj, men sagde op allerede i juli med virkning fra den 30. september.

Bestyrelsen måtte derfor starte en ny ansættelsesproces, som heldigvis faldt sammen med, at Asger Reidar vendte hjem fra langtur i Middelhavet og meldte sig som kandidat til jobbet. Det gjorde det muligt at besætte posten i umiddelbar forlængelse af Flemmings fratræden.

Asger har endnu ikke krancertifikat, og kunne derfor ikke tage bådene på land. Men Michael og Flemming stod klar til at tage 2×2 krandage hver i løbet af oktober. Vi måtte derfor tilrettelægge optagningen mere håndfast end normalt for at få det hele til at falde på plads.

Det viste sig at være et godt tiltag. Med de mange bådejere samlet på havnen var der altid en hjælpende hånd og tid til lidt hygge. Og alle både kom på land som planlagt. Stor tak til Michael og Flemming, men ikke mindst til alle bådejerne for godt samarbejde.

Tak også til Per Falkjær, som med kort varsel opgraderede vores registre og gjorde det muligt for os at arrangere optagningen og udsende opkrævning af vinterlejen pr. mail. Dette arbejde vil vi bygge videre på i løbet af vinteren.

– – –

Vi havde ca.750 gæsteovernatninger i 2019 mod rekorden på 1138 i 2018. Noget skuffende, for så dårligt var vejret da ikke. Men trods alt lidt bedre end de 700 overnatninger i 2017.

Ny legeplads
Skolens nye legeplads blev indviet den 10. oktober med et festligt arrangement. For at skabe sammenhæng med havnen har vi bidraget med trappen op til skolegården.

Havnemødet 2020
Havnemødet afholdes den 26. marts kl. 19,30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden vil blive udsendt til pladslejerne i god tid forinden.

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet, kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

Niels Bolt

MoleNyt – September 2019

Havnefogeden

Efter kort tids ansættelse har Flemming desværre meddelt at han opsiger sit job pr. 30. september. Bestyrelsen vil snarest muligt søge stillingen genbesat. Indtil dette sker, og i den tid det tager for en efterfølgeren at komme ind i jobbet, beder vi om forståelse for at tingene kan køre på et lavere blus. 

Optagning af både

Michael og Flemming har heldigvis lovet at betjene kranen på følgende dage i oktober måned:

  • Tirsdag/onsdag den 7 – 8.
  • Lørdag/søndag den 12-13.
  • Tirsdag/onsdag den 22-23.
  • Lørdag/søndag den 26-27.

Hvis alting klapper, kan det lade sig gøre at få alle både op på disse 8 dage. Det kræver imidlertid stor fleksibilitet fra alle at få puslespillet til at gå op. Benyt fx hverdagene hvis du ikke er tvunget til at bruge week-end’erne. Og kom tidligt i gang hvis du plejer at stå yderst på midtermolen eller nærmest ved nordre mole.

Ring eller skriv snarest til Flemming og meld jeres ønsker/muligheder ind. Så vil han koordinere.

Husk som altid at bruge havnens hjelme ved alt afrignings- og optagningsarbejde.

El-forbrug

El-målere købes hos havnefogeden til registrering af forbrug i perioden 1. november – 30. april for både som overvintrer i vandet

MoleNyt – Maj 2019

Farvel til Michael

Lørdag den 27. april holdt vi afskedsreception for Michael i forlængelse af sejlklubbens standerhejsning. Der var pølser, øl, taler og mange gaver til Michael med tak for hans store indsats for havnen.

Blå Flag

Vi har også i år fået tildelt Blå Flag. Man kan efterhånden forledes til at tro, at det sker pr. automatik, men det er faktisk et resultat af hårdt arbejde hvert år. Både administrativt og praktisk.

Flaget bliver hejst på søndre mole tirsdag den 4. juni kl. 09:00.

Som indehaver af Blå Flag medvirker havnen til følgende arrangementer i løbet af sommeren:

Torsdag den 27. juni kl. 17 – 19 i Taarbæk Sejlklub
Kursus i anvendelse i hjertestarter. Tilmelding med navn og telefonnummer sker på mail til:  thomasthue1@gmail.com

Skt. Hans aften

Læs nærmere om arrangementet her i Taarbæk Nyt.

Lørdag den 17. august

Loppemarked og krabbedag. Vejlederne fra Rådvad Naturskole hjælper med at fange krabber og fisk fra havnen/badebroen.

Nordre mole

Sten/betondækket på den yderste del af molehovedet har været brudt op efter vinteren sætningsskade. Heldigvis dukkede der ikke alvorlige skader op i den underliggende konstruktion, så området kunne retableres uden problemer

MoleNyt – Marts 2019

Skiftedag for Havnefogeden

Michael – vores havnefoged gennem de sidste 24 år – går på pension med udgangen af april. Der vil blive lejlighed til at sige farvel til Michael på havnen lørdag den 27 april fra kl. 15:30 efter sejlklubbens standerhejsning.

Ved samme lejlighed kan I hilse på Michaels afløser, Flemming Birch Larsen.

Flemming er tiltrådt den 1. marts, så han har tid til at komme ind i tingene og få krancertifikat, inden Michael går fra borde.

Reparation af nordre molehoved

Som tidligere omtalt er overfladen på nordre molehoved sunket en hel del. Vi har for længe siden bedt vores sædvanlige entreprenør om at udbedre skaderne, men vejret har drillet. Nu ser det ud til at blive lavet i løbet af april.

Oprensning af havneløbet

Den sædvanlige by pass fodring – dvs. flytning af sandet fra havneløbet til nord for havnen – bliver udført senest i april. Der har i løbet af vinteren været kraftig sanderosion på Bellevue strand. Det betyder som regel, at sandet vandrer hen mod havnen. Så nu må vi se, hvor meget sand vi bliver nødt til at rense op i år.

Klargøring og søsætning.

Husk at

  • bruge havnens støvsuger når du skraber eller sliber bundmaling
  • rydde op på pladsen hvor din båd har stået
  • anbringe tomme malingsdåser mm. samt spildolie og frostvæske i miljøstationens tønder
  • efterse ankergrej og bøjer
  • følge sikkerhedsreglerne når du rejser masten

Søsætning sker i perioderne 1. – 16. april, 22. april – 3. maj og 6. – 10. maj. Træf aftale med havnefogeden i god tid forinden. Betaling for kranløft sker umiddelbart efter søsætning. Helst med Dankort. Husk også at bruge hjelm ved kranarbejde under søsætning og tilrigning. De kan lånes af havnefogeden