Alle indlæg af Taarbæk Havn

Hjertestarterkursus

Erfaringen viser, at hjertestartere reder liv. De er imidlertid afhængige af, at der er folk til at betjene dem, hvilket faktisk ikke kræver det store. Derfor har vores drivkraft på området, Thomas Thue, som sædvanlig arrangeret det årlige hjertestarterkursus.

Kurset afholdes den 2. februar 2023 kl. 17:00 til 19:00 i Taarbæk Sejlklubs lokaler.

MoleNyt – December 2022

Reparation af moler

I sidste MoleNyt skrev vi om resultatet af en dykker-undersøgelse af molernes tilstand.

Vi har i mellemtiden fået repareret sætningsskaderne på den yderste dækmole og udskiftet nogle brædder på molehovedets gangareal. Så nu er der igen fri adgang helt ud til havnefyret.

Hulrummet under betonklodsen på den inderste del af midtermolen er også blevet fyldt op. En større øvelse, som krævede at dykkere først opsatte en forskalling i vandet under molen. Herefter boring af et hul til at hælde den flydende beton ned gennem klodsen, som er over 1 meter tyk. Det blev en dyr fornøjelse, men også betryggende at få ordnet.

Vores planer om udskiftning af inderhavnens vestkaj og søndre moles nordkaj har tæt sammenhæng med hvilken løsning vi vælger som led i kystsikringsprojektet som I kan se i det følgende afsnit.

Kystsikringsprojektet

På borgermødet om kystsikring af Taarbæk den 4. september blev der fremlagt forskellige ideer til sikring af havneområdet som et led i det samlede projekt. Havnebestyrelsen havde ikke forud for mødet haft lejlighed til at kommentere løsningsforslagene, som vi havde væsentlige forbehold overfor.

Vi har derfor afholdt møder med projektledelsen for at drøfte de tekniske, praktiske og æstetiske udfordringer som melder sig.

En mulighed er at følge forslag G på borgermødet med en mur hen over havnen med tilhørende adgangsporte. Her handler det mest om at finde den rigtige placering af muren under hensyntagen både til havnens funktioner under normale forhold, og adgangen til havneområdet i situationer hvor adgangsportene er lukket på grund af stormflod.

I denne løsning accepterer vi at molerne og havnebassinet bliver udsat for elementernes rasen, så det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at forhøje de ydre stenvolde hele vejen rundt.

En helt anden mulighed kunne være at bygge nye moler, som er vandtætte og højere, rundt om hele havnen med et indløb, der kan lukkes med porte. Men det rejser spørgsmål om ændring af molernes forløb/konstruktion og dermed risiko for at vi vil miste en stor del af de kultur- og miljøværdier som kendetegner havnen i dag. I realiteten vil der være tale om en ny havn – og om udgifter, som vi har svært ved at overskue.

Alt i alt bringer kystsikringsprojektet nogle beslutninger i spil, som uanset hvor det lander, vil få stor betydning for havnens fremtid.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Hver morgen skal havnefogeden ud med kost og skovl for at rydde op. Det kan da ikke være rigtigt!

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet kræver brug af måler, der kan bestilles på havnekontoret.

Bestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

MoleNyt – November 2022

Reparation af moler

I sidste MoleNyt skrev vi om resultatet af en dykkerundersøgelse af molernes tilstand.

Vi har i mellemtiden fået repareret sætningsskaderne på den yderste dækmole og udskiftet nogle brædder på molehovedets gangareal. Så nu er der igen fri adgang helt ud til havnefyret.

Hulrummet under betonklodsen på den inderste del af midtermolen er også blevet fyldt op. En større øvelse, som krævede at dykkere først opsatte en forskalling i vandet under molen. Herefter boring af et hul til at hælde den flydende beton ned gennem klodsen, som er over 1 meter tyk. Det blev en dyr fornøjelse, men også betryggende at få ordnet.

Vores planer om udskiftning af inderhavnens vestkaj og søndre moles nordkaj har tæt sammenhæng med hvilken løsning vi vælger som led i kystsikringsprojektet som I kan se i det følgende afsnit.

Kystsikringsprojektet

På borgermødet om kystsikring af Taarbæk den 4. september blev der fremlagt forskellige ideer til sikring af havneområdet som et led i det samlede projekt. Havnebestyrelsen havde ikke forud for mødet haft lejlighed til at kommentere løsningsforslagene, som vi havde væsentlige forbehold overfor.

Vi har derfor afholdt møder med projektledelsen for at drøfte de tekniske, praktiske og æstetiske udfordringer som melder sig.

En mulighed er at følge forslag G på borgermødet med en mur hen over havnen med tilhørende adgangsporte. Her handler det mest om at finde den rigtige placering af muren under hensyntagen både til havnens funktioner under normale forhold, og adgangen til havneområdet i situationer hvor adgangsportene er lukket på grund af stormflod.

I denne løsning accepterer vi at molerne og havnebassinet bliver udsat for elementernes rasen, så det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at forhøje de ydre stenvolde hele vejen rundt.

En helt anden mulighed kunne være at bygge nye moler, som er vandtætte og højere, rundt om hele havnen med et indløb, der kan lukkes med porte. Men det rejser spørgsmål om ændring af molernes forløb/konstruktion og dermed risiko for at vi vil miste en stor del af de kultur- og miljøværdier som kendetegner havnen i dag. I realiteten vil der være tale om en ny havn – og om udgifter, som vi har svært ved at overskue.

Alt i alt bringer kystsikringsprojektet nogle beslutninger i spil, som uanset hvor det lander, vil få stor betydning for havnens fremtid.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Hver morgen skal havnefogeden ud med kost og skovl for at rydde op. Det kan da ikke være rigtigt!

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Bestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

MoleNyt – August 2022

Gæstebåde

Vi har i skrivende stund haft nogenlunde samme antal gæstebåde som sidste år. Ca. 590 overnatninger er det blevet til på nuværende tidspunkt. Gæsteovernatningerne fordeler sig på 300 danske, 280 svenske, 7 tyske og 4 hollandske både.

Desuden har vi haft ca. 10 både, som har ligget i lidt længere perioder uden besætning ombord.

Arrangementer

Coronaen har jo næsten helt sluppet sit tag, så der er blevet afholdt både Jazz på Havnen, Skt. Hans og Loppemarked. Desværre blev Skt. Hans fyrværkeriet forbudt af Beredskabsstyrelsen. Der er gang i processen for at få tilladelsen på plads til næste år.

Lyngby Svømmeklub er blevet fast gæst på havnen. Udover åbning af havsvømningssæsonen den 1. maj., afholdt klubben i første uge af juli, ”Swim Camp” for de yngre medlemmer. Det blev en stor succes med tyve glade børn og godt vejr, så vi forventer at arrangementet vil gentage sig næste år.

Bådoptagning

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som tidligere år med et antal faste dage i oktober og november. Grundet ombygning af kroen, som fortsætter hen over vinteren, vil der igen i år blive behov for, at et antal både skal lægges op i Skovshoved. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

Molenes tilstand

Som nævnt i sidste MoleNyt har vi fået udført en dykkerundersøgelse af molernes tilstand. Den umiddelbare anledning var sætningsskaderne på den yderste dækmole, som tidligere omtalt.

Herudover har vi fået undersøgt kajen foran kroen og søndre mole. For begge disse gælder i princippet det samme som på dækmolen: Fyldmaterialet bag molevæggen siver langsomt ud på grund af rådangreb i en del af pælene og spunsen. Under betonpladen ved foden af midtermolen er der også konstateret et hulrum i underlaget.

Disse forhold medfører på sigt risiko for sætninger i overfladen og gennembrud af molevæggen, som vi kender det fra molehovederne. Vi ville gerne rette op på tingene hurtigst muligt, men da den slags koster mange penge, er vi nødt til at prioritere de vigtigste indsatser. Det kan bl. a. betyde at de nuværende skader på dækmolen med tilhørende afspærring må vente.

Under alle omstændigheder har vi indskrænket kørsel med tunge køretøjer langs de nævnte områder til et absolut minimum.    

Genetablering af Taarbæk Rev

For et år siden skrev vi om genetableringen af Taarbæk Rev. Planen var da, at arbejdet skulle ske i sidste halvår af 2022. Men vi har desværre ikke hørt noget nyt om planerne.

MoleNyt – Maj 2022

Søsætning

Almindeligvis bliver mange af bådene søsat i løbet af Påsken, men ikke i år, hvor der var meget stille på havnen i den periode. Nu er alle både (næsten) søsat og der udestår oprydning af stativer, klodser osv., så dér har havnefogeden og hjælpere en opgave😊

Molernes Tilstand

Vi har set os nødsaget til at afspærre adgangen til den yderste del af søndre mole. Årsagen er skred i stenlaget der understøtter glaciset = det støbte fundament som danner adgangsvejen til molehovedet.

Vi har derfor igangsat en undersøgelse af den generelle tilstand af vores moler. En dykkerundersøgelse har vist, at årsagen til sammenfaldet på søndre mole er, at de gamle stolper bag ved de ydre bærende konstruktioner rådner, hvorved stenene falder ned. 

Vi skal nu have vurderet den samlede rapport om tilstanden på vores moler, som dykkerundersøgelsen har afdækket. 

Fiskebørnehaver

Kommunen har bedt om lov til at sætte ”Fiskebørnehaver” op i havnen. Børnehaverne blev opsat og indviet tirsdag den 10. maj 2022 af Richard Sandbæk, formand for Teknikudvalget i LTK.

Kom på havnen og tag et kig😊

Uddrag af brochuren om fiskebørnehaver:

Fiskebørnehaver genskaber den marine økologiske funktion på steder, der er blevet beskadiget af menneskelige aktiviteter og infrastruktur.

Fiskebørnehaverne består af et metalnet i størrelsen 80 x 50 x 35 cm (miniudgave er 35 x 50 x 35 cm), der fastgøres til havnebassiner eller under flydende havnestrukturer. Metalnettes mellembur er fyldt med tomme østersskaller, hvor alger og små krebsdyr vil vokse naturligt, og være foder for de små fisk. Yderburet er tomt og skaber ly mod rovdyr, da gitterets maskestørrelse forhindrer de store fisk i at komme ind.

Fiskebørnehaverne er allerede med stor succes opsat i Helsingør Havn.

LSK Havsvømning

Lyngby Svømmeklub afholdt igen i år, den 1. maj, indledningen på deres havsvømningssæson fra havnens badebro. Arrangementet har til formål at give børn og voksne mod på og tryghed ved svømning i havet. Havnen bidrager med udlægning af ”200 meter bøje” ved jollehavnen samt toilet-/bruserfaciliteter. Arrangementet var en stor succes med godt vejr og hele 60 deltagere.

Blå Flag

Havnen har også i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst på søndre mole onsdag den 1. juni 2022 med deltagelse af Borgmester, Sofia Osmani. Tidspunkt bliver senere offentliggjort på havnens hjemmeside og FB gruppe.

Blå Flag er en godkendelse af, at havnen lever op til en lang række krav i relation til miljø, sikkerhed og services.

Læs mere på: Friluftsraadet.dk/Oplev-Blaa-Flag/Blaa-Flag-Havne

Hjertestarterkursus

Erfaringen viser, at hjertestartere redder liv. De er imidlertid afhængige af, at der er folk til at betjene dem. Derfor har vores drivkraft på området, Thomas Thue, som sædvanlig arrangeret det årlige hjertestarterkursus. Kurset afholdes den 7. juni 2022 kl. 19:00 til 21:00 i Taarbæk Sejlklubs lokaler.

Indbydelse kommer i god tid i Taarbæk Nyts FB gruppe, så hold øje dér.

Skt. Hans

Der bliver naturligvis afholdt Skt. Hans arrangement på havnen den 23. juni, med musik, bål og fyrværkeri. Arrangementet finansieres hovedsageligt af byens foreninger, hvilket vi takker for. Kommunen bidrager med materialer til bålet, som i år har får helt ny flåde, hvilket er meget tiltrængt. Klargøring af bålet varetages af det stabile hold af lokale håndværkere.

Programmet for dagen bliver offentliggjort på havnens hjemmeside samt i Taarbæk Nyts FB gruppe.

Loppemarked og Krabbedag

Sæt mærke i kalenderen lørdag den 13. august 2022, hvor der er Loppemarked og Krabbedag.

Pladsudbud – April 2022

Vi har i øjeblikket tre frie bådpladser til leje. Pladserne udbydes, i første omgang efter anciennitet, til eksisterende pladslejere. Anciennitet basseres på, hvor længe den givne pladslejer har haft sin nuværende plads.

Da pladserne er forholdsvis små (læs: smalle) er der som regel ingen pladslejere, som ønsker pladserne og de vil derfor efterfølgende blive udbudt til personer på Venteliste.

Bemærk: Tilbud om bådpladser sker ved direkte henvendelse via eMail til pladslejere henhv. personer på venteliste.

På de tre pladser, som udbydes, kan der ligge både af følgende maksimale dimensioner:

 1. NM20: Bredde: 1,85 m. og Længde: 6,00 m.
 2. SK85:  Bredde: 2,05 m., Længde: 6,00 m.
 3. SK86: Bredde: 2,05 m. og Længde: 5,50 m.

Følgende skal bemærkes:

 • Længdeangivelser er bådens maksimale længde inklusive påhængsmotor, udvendigt ror el.lign.
 • Breddeangivelser er bådens maksimale bredde eksklusive fendere (anslået til 2 x 10 cm.)
 • Af hensyn til havnens udnyttelse, må den givne båd ikke være væsentligt mindre end angivet. Dette vurderes af havnefogeden.
 • Havnebestyrelsen skal, ved fremsendelse af bådspecifikation til havnefogeden, godkende den givne båd før køb og/eller ankomst til havnen.

Søsætning Forår 2022

Planlagte datoer for søsætning af både i foråret 2022 :

 • Søndag den 3. april 2022,
 • Torsdag den 7. april 2022,
 • Søndag den 10. april 2022 (Palmesøndag)
 • Onsdag den 13. april 2022,
 • Søndag den 17. april 2022 (Påskedag),
 • Torsdag den 21. april 2022,
 • Lørdag den 23. april 2022,
 • Søndag den 1. maj 2022 og
 • Søndag den 8. maj 2022.

Alle dage imellem kl. 09:00 og 12:00.

Hvis datoer og/eller tidspunkter er helt skæve for dig, må du sige til, så finder vi nok ud af det.

Der er åbnet for El og vand på molerne med slanger sat på, så det skulle være til at komme i gang med bådklargøring😊