Alle indlæg af Taarbæk Havn

MoleNyt – August 2021

Bølgeskærm og byggerier

Udskiftning af bølgeskærmen på molerne er ved at være færdigt og der er faldet mange rosende ord, hvilket vi naturligvis glade for. Opsætning af bænke mangler og derefter skal der opsættes redningskranse, skraldespande, skilte mm. Desuden forventer vi at etablere en lille plads til grill på den sydøstlige side af ”platformen”.

”Platformen” i sit nye udseende med åbning imod havnebassinet.

Byggeriet af ventilværk ved Nordre Molevej skrider stødt fremad og forventes færdigt sidst i september.

Ombygning af kroen er så små kommet i gang igen. Kroen får ikke behov for egentlig byggeplads på havnen, men skal have tilkørselsvej til byggeriet via Nordre Molevej. Den vil optage lidt mere end en vognbreddes plads fra Nordre Molevej hen foran kroen til Havnevej.

Bådoptagning

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som tidligere år med et antal faste dage i oktober og november. Grundet ombygning af kroen, vil der igen i år blive behov for, at et antal både skal lægges op i Skovshoved over vinteren. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

Gæstebåde

Vi har haft flere gæstebåde i år end sidste år, men dog ikke på helt samme niveau som før Corona. På nuværende tidspunkt har vi haft i alt ca. 550 gæsteovernatninger, hvoraf de 110 er svenske og 10 tyske. Desuden har vi haft et antal både, som af den ene eller anden grund har ligget i længere perioder uden besætning ombord. Det samlede antal ”overnatninger” for disse er ca. 150.

Arrangementer

Heldigvis er restriktionerne i forhold til Corona lettet så meget, så vi har kunne afholde både Skt. Hans og Loppemarked. Skt. Hans aften var tilsmilet af vejrguderne med helt stille og lunt vejr, så det blev en herlig aften. Loppemarkedsdagen forløb som altid godt med mange boder, mad/drikke og hygge på havnen – dog med nogle få dråber regn lige før og efter.

Genetablering af Taarbæk Rev

Den 30. juni besluttede regeringen, at det bliver Taarbæk Rev der skal genetableres ud af de tre til fire mulige placeringer i Øresund. Det er en god nyhed der kommer til at betyde mere dyre- og planteliv i vandet ud for Taarbæk, som derved måske kan udvikle sig til et sandt dykkerparadis. Vi kan også håbe på, at revet kan sænke bølgehøjden og dermed have en beskyttende effekt for Taarbæk – dette må tiden vise.

“Et biodiversitetsrev er et stenrev, der anlægges, således at der skabes flest mulige forskellige levesteder (mikro-habitater). Derved opnår stenrevet en høj kompleksitet, der skaber rum til mange forskellige dyr. Dvs. at der både skal være sten i et lag, sten i flere lag (huledannende) og enkeltstående sten samt pletter med sand og grusbund.”

På billedet vises det berørte område med grøn markering (Fra rapporten “Naturgenopretning af stenrev i Øresundsregionen”).

Oprensning af Indsejling

Så får vi renset indsejlingen op for “Bellevuesand”.

,

Sandet bliver smidt nord for havnen og driver derefter med strømmen videre op ad kysten. Bellevue strand lægger så igen sand på stranden – som vi flytter næste år:-)

Desuden har vi fået fjernet et antal store sten, som lå inde i havnen ved plads nr. 1 og 2 på nordre mole.

Båden som graver er 28 meter lang og seks meter bred, så sig ikke, at havnen kun er for små både.

Havnen fra Oven

Klik her og du vil kunne se Taarbæk Havn og omgivelser i et fantastisk 360 graders vue. Billedet er en droneoptagelse taget den 10. marts 2021 af Ramböll som venligst har givet os adgang til det. De tre første billeder i galleriet nedenfor er ligeledes optaget af dronen.

Hvis du klikker på billederne i galleriet vises de i fuld størrelse.

MoleNyt – Marts 2021

Kloakrenovering og ombygning af kroen forsinket

I efteråret blev vi bedt om at gøre plads på ”fiskerikajen” og arealet foran kroen til de planlagte ombygninger af kroen og ”ventilværket”. Begge projekter skulle igangsættes i løbet af vinteren og 13 bådejere sagde ja til få deres både på land hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Det har desværre været spildt ulejlighed, for af forskellige årsager er der ikke kommet gang i byggerierne.

I kloakprojektet var det planen helt at udskifte det eksisterende ventilværk med en 5 x 10 x 3,5 meter stor betonkonstruktion under jorden på hjørnet af havnen og Nordre Molevej. Det ville kræve nedramning af en spunsvæg ved brug af en stor maskine på ca. 90 tons, sænkning af grundvand mm. Risikoen for revnedannelser i de gamle huse, underminering af havnekajen mm. har medført, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i stedet vil bevare og ombygge den nuværende konstruktion. Hvornår det bliver, ved vi ikke!

Vi har i skrivende stund heller ingen melding om hvornår kro-ombygningen kan gå i gang. Men vi vil gøre hvad vi kan for at beholde bådene hjemme til næste vinter.

Udskiftning af bølgeskærm på nordre og søndre mole

Bølgeskærmene (rækværkerne) på de to moler har længe trængt til en kærlig hånd. Så nu har vi sparet sammen og besluttet at forny det hele. Man ved aldrig hvad man støder på under de gamle fundamenter, navnlig på nordre mole, men den risiko er vi nu engang nødt til at leve med i dette projekt.

Beklædningen bliver af azobé, altså solidt havnetømmer, som forsølver smukt uden vedligeholdelse. Vi håber at få det færdigt inden sommerferien, og beder om forståelse for at arbejdsprocessen vil påvirke adgangsforholdene til bådene.

Ny arbejdsgruppe

Som tidligere annonceret har vi nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sejlklubben, fiskerne m.fl. arbejder med visioner for havnens fremtid. Casper Strunge står i spidsen for dette initiativ.

Der er afholdt opstartsmøde i september 2020 og et enkelt arbejdsmøde hen over vinteren. Arbejdet fortsætter, når Coronaen har sluppet sit tag.

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 2. maj, allersenest den 10. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.

Havnemøde – 18. marts 2021

Indkaldelse til Virtuelt Havnemøde i Taarbæk Havn

I år afholdes havnemødet for Pladslejere kun digitalt grundet Corona-restriktioner. Derfor indkalder bestyrelsen til Taarbæk Havns digitale havnemøde torsdag den 18. marts 2021 kl. 19.30. Af hensyn til mødets afvikling og fremsendelse af orienteringsskrivelser mv. er tilmelding nødvendig.

Tilmeld dig senest fredag d. 12. marts, tak. Nærmere, praktisk information om det digitale havnemøde oplyses her på hjemmesiden og i nyhedsmails i dagene frem til havnemødet.

Dagsorden

 1. Formandens beretning.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2020 og budget 2021.
 3. Valg af ét medlem af havnebestyrelsen for perioden 2021 – 2022.
  Jørgen Brygger er villig til genvalg. Sidste år genopstillede Niels Bolt Jørgensen til genvalg for perioden 2020-2021, men havnemødet blev aflyst. Derfor ønsker vi en bekræftelse på, at Niels kan fortsætte sit andet år i 2021-2022
 4. Eventuelt.

Kun pladslejere har stemmeret og der kan kun afgives én stemme pr. plads. Dog har Taarbæk Sejlklub én stemme for hver af klubbens syv både. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2021. Seneste betalingsdato er mandag den 1. marts 2021. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2021, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

Under punktet Vedtægter mm. finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Med venlig hilsen
Havnebestyrelsen

Venteliste – Status

Der opkræves ventelistegebyr, 150,- kr., én gang årligt i februar måned. Status efter opkrævningen i år er, at der i alt er registreret 153 personer på listen.

 • Af de 153 er 138 aktive samt yderligere 15, som er fraflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune. De 15 avancerer i takt med de øvrige på listen. Men, så længe de har adresse udenfor kommunen, kommer de ikke betragtning til frie bådpladser.
 • De ti øverste på listen er tidligere pladslejere, som har opgivet deres pladser. Når en pladslejer opgiver sin plads får han/hun tilbudt at “springe” ind i toppen af ventelisten. Reglen er indført, for at undgå, at pladslejere “for en sikkerheds skyld” beholder pladser som de egentlig ikke har brug for.
 • Elleve personer er efter eget ønske fjernet fra listen.
 • Ingen er slettet grundet manglende betaling.
 • Fem har i løbet af 2020 fået tildelt plads i havnen og er derfor fjernet fra listen. Én af disse har opgivet pladsen igen.
 • Der blev i år udsendt ca. 30 rykkere i forbindelse med opkrævningen.

Effekten af de to første punkter er, at man i givne tilfælde, rykker nedad på listen.

Ventelisten til bådpladser er, grundet det store antal personer på listen, stadig lukket for tilgang.