Tilsanding uden for Havnehullet

Som sædvanlig er der sket en del tilsanding uden for havnehullet i løbet af vinteren og foråret. Ikke mindst den seneste måned.

Da vores faste rederi har solgt prammen og de øvrige har travlt med at bygge moler efter vinterens storme, har vi ikke fået gravet ud endnu. Men, det skulle ske om mindre end to uger.

Enkelte både har ”kysset” ved lavvande (20 – 30 cm. under daglig vande).

Tilsandingen sker nærmest i forlængelse af søndre mole. Så, hold jer i den vestlige side af indsejlingen med en kurs på ca. 5 grader (udsejling) og 185 (indsejling), fra/til I har midtermolen/flagstangen tværs. Dér skulle være vand nok.

Havnen kan ikke tage ansvaret for evt. grundstødning. Så, I må selv holde godt øje med loggen og træffe forholdsregler, hvis I er i tvivl.

Søsætning Forår 2024

Planlagte datoer for søsætning af både i foråret 2024 :

 • Søndag den 7. april,
 • Fredag den 12. april,
 • Søndag den 14. april,
 • Fredag den 26. april fra kl. 08:00
  (Store både søsættes med kran fra Johannesen)
 • Søndag den 28. april,
 • Fredag den 3. maj og
 • Lørdag den 4. maj.

Alle dage imellem kl. 09:00 og 12:00.

Hvis datoer og/eller tidspunkter er helt skæve for dig, må du sige til, så finder vi nok ud af det.

Afhængig af udendørstemperaturer bliver der omkring den 1. april åbnet for vand og EL på molerne, så det skulle være til at komme i gang med bådklargøring😊

Husk, at checke udhalerkæde/-klods, fortøjninger mv.

Havnemøde 2024

Indkaldelse til Havnemøde 2024.

Mødet finder sted torsdag den 7. marts 2024, kl. 19.30 i Taarbæk Sejlklubs klubhus.

Dagsorden

 1. Formandens beretning, herunder gennemgang af tilstandsrapport.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2023 og budget 2024.
 3. Valg af ét medlem af havnebestyrelsen for perioden 2024 – 2025 jfr. vedtægt §2 a) Niels Bolt er på valg og villig til genvalg.
 4. Orientering om udviklingen i projekt Kystsikring.
 5. Eventuelt.

Kun pladslejere har stemmeret og der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog har Taarbæk Sejlklub én stemme for hver af klubbens syv både.

Omkring 1. marts 2024 vil der blive udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2024.

På havnens hjemmeside www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om à Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen

DSRS i samarbejde med Taarbæk Sejlklub præsenterer…

Torsdag den 23 marts kl. 19.00 er der foredrag i Taarbæk Sejlklub med Dansk Søredningsselskab (DSRS), som fortæller om DSRS – krydret med lidt gode (sø)røverhistorier.

Dansk Søredningsselskab er et almennyttigt selskab hvis formål er at assistere fritidsbrugere af vandet, som er bragt i en situation, som de ikke selv kan løse, samt at stille frivillige og materielle ressourcer til rådighed for det offentlige beredskab i nødsituationer til søs. Alle er velkomne til foredraget.

Læs mere om deres gode arbejde her: DSRS

MoleNyt – Marts 2023

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vi sigter på at alle både er i vandet søndag den 7. maj. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end at man kan aftale andet med havnefogeden.

Højtvands-/Kystsikring

I sidste nummer af MoleNyt kommenterede vi de 3 løsningsforslag vedrørende havnen, som projektet havde præsenteret på borgermødet den 4. september 2022.

Vi har i vores efterfølgende overvejelser delt problemstillingen på havnen op i en højvandedel og en stormflods- eller bølgedel, selvom de to ting ofte optræder sammen.

Vores foreløbige konklusion på højvandedelen er, at havneområdet hverken kan eller skal beskyttes mod højvande, bortset fra de nuværende skærme rundt om servicerum og kælder. Havnen adskiller sig derfor fundamentalt fra de øvrige kystnære ejendomme i Taarbæk, hvor formålet med projektet er at holde højvandet ude.

Det indebærer, at der ikke skal bygges nye mure el.lign. på havnen, og at de ejendomme, der grænser op til havnen må beskyttes mod højvande ved egen eller fælles foranstaltning. Der skal også etableres mobile port- løsninger på adgangsvejene.

Når det gælder stormflodsdelen, har havnen derimod en meget offensiv rolle i kystsikringsprojektet, idet den – udover at beskytte havnebassinet mod bølgerne – også skaber læ til de bagvedliggende ejendomme. Hertil kommer, at havnen – i kraft af strømpåvirkningen – får sandvandringen fra Bellevuebugten til at stuve sammen i revler, som dæmper bølgerne ud for hele den sydlige del af byen.  

Havnen er med andre ord ikke en del af problemet, men en del af løsningen. Derfor overvejer vi for tiden hvordan moleværkerne i denne egenskab kan forstærkes eller evt. udbygges og dermed fastholde bidraget til kystsikringen af en stor del af byen.

Vintergæst ”Thomi”

I har måske bemærket, at vi har haft en stor tysk gæstebåd (Hallberg-Rassy 45) liggende vinteren over. Thomas (”Thomi”), som ejeren hedder, skal på langtur med sin kæreste og har anvendt perioden til at vænne sig til livet ombord. De har begge opgivet deres faste bolig og er nu klar til langfart. I den kommende sæson vil de forberede sig yderligere med sejlads i Østersøen, og fortsætte ud i verden næste år. Planlagt afsejling er i løbet af marts.

Tak for besøget.

Fiskebørnehaverne

Fiskebørnehaverne har nu været opsat en rum tid, tilsyneladende med en positiv effekt. Havnefogeden er ikke marinbiolog og har ikke foretaget videnskabelige undersøgelser. Men det ser ud til, at der er meget mere fiskeyngel i havnen end tidligere år – det er jo glædeligt😊 Havnefogeden ved heller ikke lige, hvilken type yngel det drejer sig om. Så spørg ikke – men tag en tur på havnen for selvsyn.

Krobyggeriet

Aftalen med Taarbæk kro om brug af havnearealet til opstilling af containere mv. udløber den 15. april. Vi kan efterhånden dårligt huske hvordan havnen ser ud uden containerne, men heldigvis har de tjent et godt formål på længere sigt. Nu glæder vi os til at få ”krokajen” ryddet og klar til sommersæsonen. Der vil dog stadig være byggehegn i skellet til byggepladsen.

Stativer og bukke

Når I klapper jeres bådstativer sammen, skal I sørge for at pakke dem så tæt sammen som muligt, gerne ved at tage den øverste del af støtterne ud. Efterfølgende skal stativet surres forsvarligt sammen. Det letter arbejdet med flytningen og sparer opbevaringsplads. Og så er risikoen for skader på selve stativet mindre.

Sørg for at der er navn på stativer/bukke. Lån evt. en malepen hos havnefogeden.

Udhalerbøjer og -kæder

Flere kæder er tæret over denne vinter, så husk at kontrollere bøje, kæde og bøjlen/øjet på klodsen regelmæssigt. Helst hvert tredje år. Tæring går meget hurtigere end man tror.

I kan altid låne havnens jolle, som har spil, og ny kæde mv. kan købes hos havnefogeden.

Søsætning Forår 2023

Planlagte datoer for søsætning af både i foråret 2023 :

 • Fredag den 31. marts,
 • Fredag den 14. april,
 • Søndag den 16. april,
 • Lørdag den 22. april,
 • Torsdag den 27. april,
 • Søndag den 30. april,
 • Torsdag den 4. maj og
 • Lørdag den 6. maj.

Alle dage imellem kl. 09:00 og 12:00.

Hvis datoer og/eller tidspunkter er helt skæve for dig, må du sige til, så finder vi nok ud af det.

Afhængig af udendørstemperaturer bliver der omkring den 1. april åbnet for vand og EL på molerne, så det skulle være til at komme i gang med bådklargøring😊

Husk, at checke udhalerkæde/-klods, fortøjninger mv. inden båden kommer i vandet.

Havnemøde 2023

Mødet afholdes i Taarbæk Sejlklub torsdag den 16. marts 2023 kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Formandens beretning.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2022 og budget 2023.
 3. Valg af ét medlem til havnebestyrelsen for perioden 2023-2024.
  jfr. vedtægt §2 a). Jørgen Brygger er på valg og er villig til genvalg.
 4. Casper Strunge orienterer om udviklingen i projekt Kystsikring, som er igangsat af LTK, herunder processen og hvad det kan få af konsekvenser for havnen.
 5. Eventuelt.

Der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog kan Taarbæk Sejlklub afgive stemme for hver af klubbens syv både.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2023. Seneste betalingsdato er den 1. marts. 2023. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2022, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

På hjemmesiden www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om –> Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Position 55° 47,3′ Nord/12° 35,8′ Øst