MoleNyt – Marts 2022

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 8. maj. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end at det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.

Når I klapper jeres bådstativer sammen, skal I sørge for at pakke det så tæt sammen som muligt, gerne ved at tage den øverste del at støtterne ud. Efterfølgende skal stativet surres forsvarligt sammen. Det letter arbejdet med at lægge det på plads og sparer plads på bukkepladsen. Hvis ikke der er navn på stativerne bedes I skrive det på. Lån evt. malepen hos havnefogeden.

Kranen ”Rarberg”

Vi har tidligere skrevet om behovet for udskiftning af vores kran. Det er stadig vores første prioritet at finde en tilsvarende brugt kran. Men det er desværre både svært og dyrt.

Ét alternativ er at leje kran- eller kranbil ind i nogle få dage, forår og efterår. Dette er dog ikke særlig fleksibelt for bådejerne.

En anden mulighed er et system med særlige bådstativer som båden anbringes på. Herefter bliver stativ og båd kørt på plads ved brug af en slags ”palleløfter”, som trækkes/skubbes af en gaffeltruck.

Ja – der er mange ting i spil. I sidste ende også økonomi. Men en løsning trænger sig på.

Udhalerbøjer og -kæder

I efteråret tærede flere udhalerkæder over, så de berørte både drev ind i molen. Heldigvis skete det ikke ved indsejling på pladsen, hvor udhaleren af og til benyttes som ”håndbremse”. En af kæderne forsvandt bare uden at en båd var fortøjet til den! Derfor er det vigtigt at kontrollere bøje, kæde samt bøjlen/øjet på klodsen helst hver tredje år. Sagen er, at tæringen går hurtigere end man tror.

I kan naturligvis låne havnens jolle med spil til formålet og I kan købe ny kæde mv. hos havnefogeden.

Et alternativ er at udskifte kæde mv. til rustfrit, som ikke tærer – det koster dog noget mere☹

”Malik” og højvande

Stormen fik heldigvis ikke så stort et omfang som varslet. Men det var en god anledning til at få testet vores beredskab – ikke mindst i en situation hvor havnefoged Asger var på ferie. Men alt fungerede som det skulle, ikke mindst takket være vores afløser Buggi, som fik iværksat de nødvendige foranstaltninger med afskærmning af nedgange til toiletter og kælder, hvor pumperne er det svage link i afløbssystemet. 

Højvandet og bølger fra nord underminerede dog stenkisten i søndre ydermole. Det medførte huller og sænkninger på gangarealet ud til fyret – navnlig det første stykke. Derfor er molen spærret af indtil videre.

Kystsikring

Vi deltager i det projekt som LTK har igangsat med en borgerundersøgelse om hvilke tiltag der skal igangsættes til imødegåelse af truslen om stigende vandstand de kommende år. 

Casper Strunge som både sidder i havnebestyrelsen og som nyvalgt medlem i kommunalbestyrelsen er med i dette arbejde. 

Havnemøde 2022 for Pladslejere

Mødet finder sted mandag den 21. marts 2022, kl. 19.30 i Taarbæk Sejlklubs klubhus, på Taarbæk Havn.

Dagsorden

  1. Formandens beretning.
  2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2021 og budget 2022.
  3. Valg af ét medlem af havnebestyrelsen for perioden 2022 – 2023 jfr. vedtægt §2 a) Niels Bolt er villig til genvalg.
    Under henvisning til vedtægtens §2 b) kan det oplyses, at LTK har udpeget de to nuværende medlemmer Christian Jespersen og Casper Strunge til at fortsætte i bestyrelsen for den kommende 4-årige periode.
  4. Casper Strunge orienterer om projektet Kystsikring, som er igangsat af LTK, herunder processen og hvad det kan få af konsekvenser for havnen.
  5. Eventuelt.

Kun pladslejere har stemmeret og der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog har Taarbæk Sejlklub én stemme for hver af klubbens syv både.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2022. Seneste betalingsdato er den 1. marts. 2022. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2022, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

På havnens hjemmeside www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om à Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

MoleNyt – November 2021

Højtvandssikring

Vi har langt om længe fået afsluttet højtvandssikringen af de gamle toiletter under Havnekontoret. Den ca. 35 cm. høje stålkant rundt om trappeskakten skal sikre at havvandet ved højvande, ikke løber ned i skakten og ender i det almindelige kloaksystem som fører til Lynettens rensningsanlæg. Sker det, overbelastes pumpen ved Becksvej og store dele kloaksystemet i byen bryder sammen! Tilsvarende sikring eksisterer allerede ved sejlklubben og de nye bade og toiletter under skolegården.

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde ved Nordre Molevej har haft samme formål og bestået i installation af ventiler, som skal sikre, at havvandet, ved højvande, ikke løber ”baglæns” ind i kloaksystemet. Se også nedenfor.

Bådoptagning

Vejret har jo været fint til sejlads og efter sigende er der stadig ål hen i november, så enkelte har valgt at forlænge sejl- og fiskerisæsonen. Derfor er ikke alle både er kommet på land endnu. Det kommer drypvis i løbet af november.

Krobyggeriet er jo godt i gang og kommer, det næste års tid til, at optage plads foran kroen på havneområdet. For fortsat at sikre fri passage, vil der ikke blive stillet både på land ud til kajen som vi plejer. På den baggrund, er et lille antal både er sendt til Skovshoved for oplæg dér.

Sidste år flyttede vi femten både til Skovshoved for oplæg dér. Derved fik enkelte af vores bådejere smag for behageligheden ved at have båden stående på land med mast på. Det vi sige det, at undgå besværet med at tage masten af og på. Det betyder, at vi har lidt fri plads på land, som vi må prøve at afsætte til andre både.

Ventilværket v. Nordre Molevej

Ventilværket ved Nordre Molevej er langt om længe færdigt …. næsten. Kloakarbejdet, som begyndte med prøveboring den 18. december 2019 og endelig igangsætning den 1. april i år, er færdigt over jorden. Men, Lyngby Taarbæk Forsyning mangler stadig nogle småting under jorden, som kan ordnes via det nye store brønddæksel.

Asfaltbelægningen i området er stadig ujævnt og kun belagt med ”bærelag”. Det pænere slidlag vil, efter aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning, blive lagt i forsommeren næste år. Grunden er, at der er nogle reparationer vi vil have ordnet inden, bla. noget underminering og en rist, som skal hæves lidt. Den ujævne belægning gør, at vi ikke kan manøvrere med kranen som vi plejer, hvorfor bådene står lidt rodet i år.

LTF fejrede afslutningen af byggeriet med at give pølser og sodavand til byens borgere. Tredive til fyrre mennesker deltog.

MoleNyt – August 2021

Bølgeskærm og byggerier

Udskiftning af bølgeskærmen på molerne er ved at være færdigt og der er faldet mange rosende ord, hvilket vi naturligvis glade for. Opsætning af bænke mangler og derefter skal der opsættes redningskranse, skraldespande, skilte mm. Desuden forventer vi at etablere en lille plads til grill på den sydøstlige side af ”platformen”.

”Platformen” i sit nye udseende med åbning imod havnebassinet.

Byggeriet af ventilværk ved Nordre Molevej skrider stødt fremad og forventes færdigt sidst i september.

Ombygning af kroen er så små kommet i gang igen. Kroen får ikke behov for egentlig byggeplads på havnen, men skal have tilkørselsvej til byggeriet via Nordre Molevej. Den vil optage lidt mere end en vognbreddes plads fra Nordre Molevej hen foran kroen til Havnevej.

Bådoptagning

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som tidligere år med et antal faste dage i oktober og november. Grundet ombygning af kroen, vil der igen i år blive behov for, at et antal både skal lægges op i Skovshoved over vinteren. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

Gæstebåde

Vi har haft flere gæstebåde i år end sidste år, men dog ikke på helt samme niveau som før Corona. På nuværende tidspunkt har vi haft i alt ca. 550 gæsteovernatninger, hvoraf de 110 er svenske og 10 tyske. Desuden har vi haft et antal både, som af den ene eller anden grund har ligget i længere perioder uden besætning ombord. Det samlede antal ”overnatninger” for disse er ca. 150.

Arrangementer

Heldigvis er restriktionerne i forhold til Corona lettet så meget, så vi har kunne afholde både Skt. Hans og Loppemarked. Skt. Hans aften var tilsmilet af vejrguderne med helt stille og lunt vejr, så det blev en herlig aften. Loppemarkedsdagen forløb som altid godt med mange boder, mad/drikke og hygge på havnen – dog med nogle få dråber regn lige før og efter.

Genetablering af Taarbæk Rev

Den 30. juni besluttede regeringen, at det bliver Taarbæk Rev der skal genetableres ud af de tre til fire mulige placeringer i Øresund. Det er en god nyhed der kommer til at betyde mere dyre- og planteliv i vandet ud for Taarbæk, som derved måske kan udvikle sig til et sandt dykkerparadis. Vi kan også håbe på, at revet kan sænke bølgehøjden og dermed have en beskyttende effekt for Taarbæk – dette må tiden vise.

“Et biodiversitetsrev er et stenrev, der anlægges, således at der skabes flest mulige forskellige levesteder (mikro-habitater). Derved opnår stenrevet en høj kompleksitet, der skaber rum til mange forskellige dyr. Dvs. at der både skal være sten i et lag, sten i flere lag (huledannende) og enkeltstående sten samt pletter med sand og grusbund.”

På billedet vises det berørte område med grøn markering (Fra rapporten “Naturgenopretning af stenrev i Øresundsregionen”).

Oprensning af Indsejling

Så får vi renset indsejlingen op for “Bellevuesand”.

,

Sandet bliver smidt nord for havnen og driver derefter med strømmen videre op ad kysten. Bellevue strand lægger så igen sand på stranden – som vi flytter næste år:-)

Desuden har vi fået fjernet et antal store sten, som lå inde i havnen ved plads nr. 1 og 2 på nordre mole.

Båden som graver er 28 meter lang og seks meter bred, så sig ikke, at havnen kun er for små både.

Havnen fra Oven

Klik her og du vil kunne se Taarbæk Havn og omgivelser i et fantastisk 360 graders vue. Billedet er en droneoptagelse taget den 10. marts 2021 af Ramböll som venligst har givet os adgang til det. De tre første billeder i galleriet nedenfor er ligeledes optaget af dronen.

Hvis du klikker på billederne i galleriet vises de i fuld størrelse.

MoleNyt – Marts 2021

Kloakrenovering og ombygning af kroen forsinket

I efteråret blev vi bedt om at gøre plads på ”fiskerikajen” og arealet foran kroen til de planlagte ombygninger af kroen og ”ventilværket”. Begge projekter skulle igangsættes i løbet af vinteren og 13 bådejere sagde ja til få deres både på land hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Det har desværre været spildt ulejlighed, for af forskellige årsager er der ikke kommet gang i byggerierne.

I kloakprojektet var det planen helt at udskifte det eksisterende ventilværk med en 5 x 10 x 3,5 meter stor betonkonstruktion under jorden på hjørnet af havnen og Nordre Molevej. Det ville kræve nedramning af en spunsvæg ved brug af en stor maskine på ca. 90 tons, sænkning af grundvand mm. Risikoen for revnedannelser i de gamle huse, underminering af havnekajen mm. har medført, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i stedet vil bevare og ombygge den nuværende konstruktion. Hvornår det bliver, ved vi ikke!

Vi har i skrivende stund heller ingen melding om hvornår kro-ombygningen kan gå i gang. Men vi vil gøre hvad vi kan for at beholde bådene hjemme til næste vinter.

Udskiftning af bølgeskærm på nordre og søndre mole

Bølgeskærmene (rækværkerne) på de to moler har længe trængt til en kærlig hånd. Så nu har vi sparet sammen og besluttet at forny det hele. Man ved aldrig hvad man støder på under de gamle fundamenter, navnlig på nordre mole, men den risiko er vi nu engang nødt til at leve med i dette projekt.

Beklædningen bliver af azobé, altså solidt havnetømmer, som forsølver smukt uden vedligeholdelse. Vi håber at få det færdigt inden sommerferien, og beder om forståelse for at arbejdsprocessen vil påvirke adgangsforholdene til bådene.

Ny arbejdsgruppe

Som tidligere annonceret har vi nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sejlklubben, fiskerne m.fl. arbejder med visioner for havnens fremtid. Casper Strunge står i spidsen for dette initiativ.

Der er afholdt opstartsmøde i september 2020 og et enkelt arbejdsmøde hen over vinteren. Arbejdet fortsætter, når Coronaen har sluppet sit tag.

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 2. maj, allersenest den 10. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.

Position 55° 47,3′ Nord/12° 35,8′ Øst